Sen scor­ing red­der Ir­land

BT - - SPORTEN -

VILD AFSLUTNING Ir­land er klar til ot­ten­de­dels­fi­na­len som en af de fi­re bed­ste tre­e­re ved EM i fod­bold. Det sør­ge­de kant­spil­le­ren Rob­bie Bra­dy for, da han ef­ter 85 mi­nut­ter he­a­de­de he­le Ir­land i ekst­a­se med det en­li­ge mål i 1-0-sej­ren over Ita­li­en.

Det ir­ske avan­ce­ment er til gen­ga­eld dår­ligt nyt for Em­re Mor og Tyr­ki­et, som der­med tra­ek­ker nit­ten sam­men med Al­ba­ni­en som en af de to tre­e­re, der ik­ke går vi­de­re til kno­ck­out­fa­sen.

Det ir­ske mål hav­de lig­get og lu­ret kam­pen igen­nem. Irer­ne hav­de en klar over­va­egt af spil­let mod Ita­li­en, som al­le­re­de hav­de kva­li­fi­ce­ret sig til ot­ten­de­dels­fi­na­len som grup­pe­et­ter. Der­for hav­de land­stra­e­ner An­to­nio Con­te be­slut­tet sig for at spa­re fle­re pro­fi­ler og la­vet he­le ot­te aen­drin­ger i star­top­stil­lin­gen.

Det bar det søvn­dys­sen­de ita­li­en­ske spil pra­eg af, og re­ser­ver­ne vi­ste ik­ke for al­vor, at de fortje­ner gen­valg i ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Spa­ni­en. Det lyk­ke­des dog langt hen ad vej­en at gø­re irer­ne ufar­li­ge.

Omvendt hav­de irer­ne alt at spil­le for, og kun en sejr vil­le va­e­re nok til avan­ce­ment. Der­for var spil­ler­ne ta­end­te og gik hårdt til ita­li­e­ner­ne i du­el­ler­ne for at få sat sig i respekt. Det lod de azur­blå sig ik­ke ky­se af, selv om hol­det ger­ne over­lod ini­ti­a­ti­vet til irer­ne.

I må­let var Gi­an­lu­i­gi Buf­fon og­så valgt fra, og re­ser­ven Salva­to­re Si­ri­gu kom på fle­re min­dre prø­ver i før­ste halv­leg, men han gjor­de sig først og frem­mest be­ma­er­ket ved at få et gult kort for at puf­fe til en pro­vo­ke­ren­de Sha­ne Long. Ef­ter pau­sen fort­sat­te Ir­land med at be­lej­re Ita­li­ens ba­ne­halv­del, men bol­den var of­te i en ufar­lig po­si­tion.

Bedst som irer­ne så ud til at va­e­re lø­bet tør for kra­ef­ter, slog Wes Hoo­la­han et fan­ta­stisk ind­la­eg, som via Rob­bie Bra­dys ho­ved sik­re­de en irsk fol­ke­fest på la­eg­ter­ne i Lil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.