Fra ta­lent til fa­vo­rit

BT - - SPORTEN -

FA­VO­RIT en­de med at bli­ve. Han har få­et en god start på sin de­but­sa­e­son hos Wor­ldTour-hol­det Gi­ant-Alpe­cin, hvor han lag­de ud med at vin­de ung­dom­s­kon­kur­ren­cen i Tour of Qa­tar til­ba­ge i fe­bru­ar. Si­den blev han ka­stet ud i nog­le af de helt sto­re klas­si­ke­re som Flan­dern Rundt og Pa­ris-Rou­baix, for­di fle­re af hans hold­kam­me­ra­ter på dra­ma­tisk vis blev kørt ned un­der en tra­e­nings­tur. For­men er på plads I sid­ste uge vi­ste den un­ge ryt­ter, at for­men i den grad er på plads in­den DM-lø­be­ne. Her blev han sam­men­lagt num­mer fi­re i det hol­land­ske eta­pe­løb Ster ZLM Tour. På den bag­grund frem­ha­e­ver sport­s­chef i Danmarks Cyk­le Uni­on, Lars Bon­de, Gi­ant-ryt­te­ren som en kne­ben fa­vo­rit på en­kelt­star­ten. En ti­tel ho­ved­per­so­nen selv er enig i.

»Jo, jeg sy­nes da og­så, at jeg har fortjent at bli­ve na­evnt blandt fa­vo­rit­ter­ne, selv­om jeg nok er bed­re på mid­del­lan­ge en­kelt­star­ter end på en, der er så lang som den­ne. Men der er man­ge go­de ryt­te­re om bud­det, og sid­ste års me­ster må va­e­re stor­fa­vo­rit (Chri­stof­fer Juul Jen­sen, red.). Han har vist god form, og han har og­så for­be­redt sig til at skul­le kø­re Tour de Fran­ce,« si­ger Sø­ren Kragh og sen­der der­med rol­len som den stør­ste fa­vo­rit vi­de­re til Chri­stop­her Juul-Jen­sen.

Ori­ca-Gre­enEd­ge-ryt­te­ren, som sid­ste år blev en over­ra­sken­de dansk me­ster i den en­som­me kamp mod uret, har tid­li­ge­re i den­ne må­ned bå­de kørt Luxem­bourg Rundt, hvor han slut­te­de på fem­te­plad­sen, og Schweiz Rundt, hvor han og­så gjor­de en god fi­gur for sit au­stral­ske mand­skab. Hårdt år Sø­ren Kragh An­der­sen kan un­der al­le om­sta­en­dig­he­der se til­ba­ge på et halvt år, der har va­e­ret me­re end god­kendt.

»Det har va­e­ret rig­tigt hårdt, men der har va­e­ret fle­re op­tu­re end ned­t­u­re. Og over­ord­net er det gå­et bed­re, end jeg hav­de hå­bet på, selv­om man selv­føl­ge­lig al­tid drøm­mer.

Når Danmarks Idra­ets­for­bund tors­dag of­fent­lig­gør de tre dan­ske ryt­te­re, der skal kø­re OL, er Sø­ren Kragh An­der­sen ik­ke med, og det har han det fint med.

»Det er jeg slet ik­ke god nok til end­nu. OL-ru­ten er lang og hård, og man skal ha­ve et Tour de Fran­ce i be­ne­ne for at va­e­re for­be­redt på den.«

Den un­ge ryt­ter har og­så få­et at vi­de af sit hold, at han ik­ke skal kø­re den span­ske Vu­el­ta i år. I ste­det skal han ef­ter en løbs­pau­se i juli sat­se på nog­le min­dre eta­pe­løb som Arctic Tour og Eneco Tour.

»Og så vil jeg rig­tig ger­ne ud­ta­ges til hold-VM, hvor jeg skal kø­re for Gi­ant. Det er mit sto­re mål i ef­ter­å­ret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.