Lars Bon­des fi­re DM-fa­vo­rit­ter

BT - - SPORTEN -

Sø­ren Kragh An­der­sen Gi­ant »Han er nok den al­ler­stør­ste fa­vo­rit. Jeg gi­ver ham et lil­le plus på grund af de re­sul­ta­ter, som han li­ge har la­vet i det hol­land­ske eta­pe­løb.« Chri­stop­her Juul-Jen­sen Ori­ca-Gre­enEd­ge »Han er i top­form in­den Tour de Fran­ce, og han har og­så kørt sta­er­kt i de se­ne­ste løb. Han kan godt for­sva­re sid­ste års mester­skab.« Ras­mus Qu­aa­de Team Stöl­ting »En­kelt­star­ten er jo hans spe­ci­a­li­tet. Qu­aa­de kom­mer helt sik­kert til at kø­re me­get sta­er­kt.« Mads Würtz Sch­midt Team Tre­for »En re­sti­tu­e­ret en­kelt­start er no­get helt an­det end at kø­re den midt i eta­pe­løb, hvor man i for­vej­en er tra­et. Så­dan én er han god til at ram­me, og­så bed­re end de an­dre fa­vo­rit­ter.« OUTSIDERNE MADS PEDERSEN MI­CHA­EL VALGREEN LASSE NORMAN HANSEN

Lars Bon­de. Fo­to: Scan­pix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.