Uden vi­sio­ner

BT - - NYHEDER -

NY STYRMAND le­ve­ret, hvad den skul­le le­ve­re? Og skyl­des brud­det med end­nu en top­chef i Ma­ersk, at be­sty­rel­sen og Sme­de­gaard igen­nem la­en­ge­re tid har va­e­ret ry­gen­de ue­ni­ge om stra­te­gi­en,« spør­ger Jens Chr. Han­sen re­to­risk, og kal­der fy­rin­gen for en ’fal­li­ter­kla­e­ring’. Grav­kam­mer­stem­ning Ny mand i spid­sen for virk­som­he­den, der har 90.000 an­sat­te, er 51-åri­ge Sø­ren Skou. Han kom­mer fra en chef­post for dat­ter­sel­ska­bet Ma­ersk Li­ne og skal nu for­sø­ge at aen­dre den grav­kam­mer­stem­ning, der igen­nem la­en­ge­re tid har her­sket blandt virk­som­he­dens ak­tio­na­e­rer. En op­ga­ve, 57-åri­ge Nils Sme­de­gaard An­der­sen ik­ke for­må­e­de at lø­se, forta­el­ler Niels Lun­de, che­fre­dak­tør for Bør­sen:

»Min vur­de­ring er, at be­sty­rel­sen for­ment­lig me­ner, at hans va­er­k­tøjskas­se er tom. Han har va­e­ret fan­ta­stisk til at gø­re virk­som­he­den kon­kur­ren­ce­dyg­tig, men de har vur­de­ret, at han ik­ke er den rig­ti­ge til at fø­re Ma­ersk vi­de­re,« si­ger Niels Lun­de til BT.

I la­en­ge­re tid har den dan­ske re­deri­gi­gant ka­em­pet hårdt mod fal­den­de olie­pri­ser og en ud­for­dret con­tai­ner­bran­che. Og ved virk­som­he­dens ge­ne­ral­for­sam­ling i marts var der langt mel­lem ju­bels­ce­ner­ne blandt ak­tio­na­e­rer­ne.

Nu har be­sty­rel­sen hand­let ved at of­re Nils Sme­de­gaard, og Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen hå­ber, at Sø­ren Skou har ev­ner­ne til at stå i spid­sen med nye vi­sio­ner og en stra­te­gi for frem­ti­den.

Be­sty­rel­sen åb­ner for at split­te virk­som­heds­grup­pen op i fle­re selv­sta­en­di­ge sel­ska­ber.

»Vi skal vur­de­re, om vi skal gø­re op med den må­de, hvor­på vi er struk­tu­re­ret som én grup­pe med for­ret­nings­de­le un­der sam­me hat, el­ler om vi for ek­sem­pel skal se på, om det gi­ver me­ning at split­te op i fle­re min­dre en­he­der,« si­ger Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen så­le­des af Ritzau. Stra­te­gi­en med at split­te virk­som­he­den op var Ane Ug­g­la, dat­ter til den af­dø­de skibs­re­der Ma­ersk McKin­ney-Møl­ler, i 2013 ude at ad­va­re om. Om den 67-åri­ge ho­ve­d­ar­ving har aen­dret hold­ning til det em­ne i takt med ak­tio­na­e­rer­nes fru­stra­tio­ner, kan der kun gis­nes om. Har va­e­ret i sel­ska­bet i over 30 år Sø­ren Skou til­tra­e­der sin stil­ling den 1. juli, og om han er den ret­te mand til job­bet, sa­et­ter er­hvervskom­men­ta­tor Jens Chr. Han­sen spørgs­måls­tegn ved.

»Han er me­get dyg­tig til con­tai­ner­for­ret­nin­gen, og han er en mand, der har va­e­ret i sel­ska­bet i over 30 år, så han ken­der Ma­ersk ud og ind. Men om han og­så har de vi­sio­ner, der skal til for at fø­re Ma­ersk vi­de­re, det ved jeg ik­ke,« si­ger Jens Chr. Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.