TRAEK I NØD- BREMSEN

BT - - NYHEDER -

IT-KAOS La­e­ger­ne er fru­stre­re­de. Se­kre­ta­e­rer­ne på ran­den af sam­men­brud. Der­for op­for­drer over­la­e­ge på Her­lev Ho­spi­tal Re­gion Ho­vedsta­den til at tra­ek­ke stik­ket til det mil­li­ard­dy­re it-sy­stem Sund­heds­plat­for­men. De op­ga­ver, der før­hen kun­ne kla­res med et en­kelt stem­pel, kan nu ta­ge op mod 40 klik med mu­sen i det nye it-sy­stem Sund­heds­plat­for­men, som el­lers skul­le let­te op­ga­ver­ne for la­e­ger­ne ved at sam­le al­le pa­tientjour­na­ler ét sted.

Men da sy­ste­met gik i luf­ten 21. maj på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal faldt pro­duk­ti­vi­te­ten så dra­stisk, at det fik over­la­e­ge Jo­hn Gade fra Her­lev Ho­spi­tal til at op­for­dre Re­gion Ho­vedsta­den til at op­si­ge kon­trak­ten med den ame­ri­kan­ske le­ve­ran­dør Epic. Når kun halvt så me­get Det frem­går af en mail, da­te­ret 26. maj, stilet di­rek­te til re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen og re­gions­di­rek­tør Hjal­te Aa­berg i Re­gion Ho­vedsta­den, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

»Pro­duk­tio­nen er li­ge nu fal­det til om­kring det hal­ve. Vi har re­du­ce­ret ind­kald­te pa­tien­ter og be­man­det ek­stra un­der­sø­gel­ses­stu­er, al­li­ge­vel kni­ber det med at nå det, vi skal. Der er rig­tig man­ge pro­ce­du­rer, som sim­pelt­hen ik­ke fun­ge­rer på grund af fejl,« skri­ver Jo­hn Gade, der er over­la­e­ge ved En­dosko­pi­af­snit­tet på Her­lev Ho­spi­tal, i mai­len.

Kon­trak­ten bør iføl­ge ham op­si­ges, hvis ik­ke pro­duk­ti­vi­te­ten er op­pe på na­e­sten 100 pro­cent ef­ter som­me­ren.

»Det vil sik­kert va­e­re van­ske­ligt/ umu­ligt af man­ge år­sa­ger, men et mini­mum af ret­ti­dig om­hu vil i min op­tik va­e­re, at I straks kig­ger på kon­trak­ten og kon­tak­ter juri­ster med hen­blik på at op­si­ge den,« skri­ver han i mai­len. Po­li­ti­ke­re må stop­pe det BT har talt med Jo­hn Gade, som ik­ke øn­sker at ud­dy­be sin kri­tik, men for­mand for Over­la­e­ge­for­e­nin­gen Anja Mit­chell bak­ker ham op. Hun me­ner, at man fra po­li­tisk hold bør ud­sky­de den plan­lag­te op­start på Rigs­ho­spi­ta­let og Glo­strup Ho­spi­tal i novem­ber.

»Jeg tviv­ler på, at man kan for­bed­re Sund­heds­plat­for­men til­stra­ek­ke­ligt til, at man kan ind­fø­re den på Rigs­ho­spi­ta­let til novem­ber.

Der skal me­get til for at over­hol­de tids­pla­nen, og med tan­ke på pa­tient­sik­ker­he­den og den hø­je fag­li­ge be­hand­ling, som vo­res kol­le­ger er vant til at gi­ve pa­tien­ter­ne, så bør man fra po­li­tisk si­de over­ve­je at ud­sky­de op­star­ten, så man får ret­tet fejl­e­ne.

Det vil va­e­re for­kert at ud­bre­de sy­ste­met sin nu­va­e­ren­de form,« si­ger Anja Mit­chell til BT. Er­stat­ter 30 sy­ste­mer Sund­heds­plat­for­men, der er­stat­ter ca. 30 it-sy­ste­mer, skul­le el­lers ska­be ‘over­blik og sik­ker­hed for pa­tien­ter­ne’, som det hed­der i Re­gion Ho­vedsta­dens op­la­eg, men BT har den se­ne­ste må­ned kun­net forta­el­le om blod­prø­ve­be­stil­lin­ger, der for­svandt, kra­eft­hen­vis­nin­ger, som al­drig nå­e­de frem og over­la­e­ger, som fryg­ter for pa­tien­ter­nes sik­ker­hed.

Over­la­e­ge Jo­hn Gade rap­por­te­rer i sin to si­der lan­ge mail om så ’mas­si­ve pro­ble­mer’, at han på en vagt op­le­ve­de, at pa­tien­ter måt­te ven­te ’i op til 18 ti­mer’, og at man måt­te ’stop­pe for akut-ind­tag og sen­de pa­tien­ter­ne til an­dre ho­spi­ta­ler’.

I Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed over­vå­ger man im­ple­men­te­rin­gen ta­et, og her vil man og­så se for­bed­rin­ger, in­den det kø­res ind på Rigs­ho­spi­ta­let.

»Vi skal va­e­re sik­re på, at pa­tient­sik­ker­he­den bli­ver va­re­ta­get, og at de pro­ble­mer, der har va­e­ret på Her­lev og Gen­tof­te ik­ke gen­ta­ger sig. Tin­ge­ne skal i hvert fald kø­re bed­re, end de gør i dag, hvis det skal im­ple­men­te­res på Rigs­ho­spi­ta­let og Glo­strup.«

»Ja, hvis ik­ke vi vur­de­rer, at tin­ge­ne er på plads.«

Pro­ble­mets ker­ne er iføl­ge bå­de over­la­e­ge Jo­hn Gade og over­la­e­ge­for­mand Anja Mit­chell, at man har adop­te­ret et ame­ri­kansk it-sy­stem, som ik­ke uden vi­de­re la­der sig bru­ge i det dan­ske sund­heds­va­e­sen, og at per­so­na­let langt­fra er til­stra­ek­ke­ligt ud­dan­net i at bru­ge sy­ste­met.

»Det­te er helt i sa­er­klas­se det tun­ge­ste og mest kom­pli­ce­re­de (sy­stem, red.). Det er og­så ty­de­ligt, at det er ba­se­ret på ame­ri­kan­ske ar­bejds­gan­ge og nor­mer, som kol­li­de­rer helt uhen­sigts­ma­es­sigt med struk­tu­ren her,« skri­ver over­la­e­ge Jo­hn Gade i sit op­råb til Re­gion Ho­vedsta­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.