Re­gion: ‘Det ko­ster tid og kra­ef­ter’

BT - - NYHEDER -

INDKØRING Re­gion Ho­vedsta­den er­ken­der, at bå­de pa­tien­ter og per­so­na­le be­ta­ler pri­sen for Sund­heds­plat­for­men. Over­la­e­ge Jo­hn Gade fra Her­lev Ho­spi­tal, som har kri­ti­se­ret det nye it-sy­stem til Re­gion Ho­vedsta­den, får med­hold af re­gio­nen i, at ind­fø­rel­sen af plat­for­men har va­e­ret sva­er.

»Det ko­ster tid og kra­ef­ter, og vi ved, at der bli­ver truk­ket sto­re veks­ler på per­so­na­let. Og­så pa­tien­ter­ne og de­res på­rø­ren­de ma­er­ker for­an­drin­ger­ne, og vi an­er­ken­der fuldt ud, at det er en om­fat­ten­de pro­ces,« skri­ver re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen og re­gions­di­rek­tør Hjal­te Aa­berg i et mailsvar til over­la­e­ge Jo­hn Gade, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

Re­gion Ho­vedsta­den er­ken­der og­så over for BT, at man der­for har va­e­ret nødt til at luk­ke for aku­tind­tag af pa­tien­ter på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal, men si­ger, at man var for­be­redt på, at an­dre ho­spi­ta­ler skul­le af­la­ste. Til gen­ga­eld fast­hol­der re­gio­nen, at man na­e­sten er op­pe på sam­me ’pro­duk­tion’, når man ta­el­ler ind­la­eg­gel­ser og aku­t­be­søg før og ef­ter Sund­heds­plat­for­mens an­komst. Re­gio­nens tal

An­tal­let af ind­la­eg­gel­ser og akut am­bu­lan­te svin­ger fra dag til dag,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.