FÅR STOR NA­E­SE

BT - - NYHEDER -

AL­VOR­LIG KRI­TIK Re­ge­rin­gen fik i går en na­e­se, og det var en stor en af slagsen. Bag be­gre­bet gem­mer sig iføl­ge det me­re for­mel­le sprog en skarp kri­tik af re­ge­rin­gen for at ha­ve til­ba­ge­holdt ad­vars­ler om land­brugs­pak­ken for Fol­ke­tin­get. Kri­tik­ken er i den al­vor­li­ge en­de af ska­la­en.

Dansk Fol­ke­par­ti og De Kon­ser­va­ti­ve har op­bak­ning fra rød blok til kri­tik­ken af, at re­ge­rin­gen kom­mu­ni­ke­re­de én ting ud på de in­dre linjer og en an­den til Fol­ke­tin­get.

Det fastslog Pia Adelste­en (DF) som for­mand for mil­jø- og fø­de­va­re­ud­val­get, der for­melt har ud­for­met tek­sten.

»Vi har brug for som lov­gi­ve­re at få de op­lys­nin­ger, vi skal ha­ve, når vi sid­der og lov­gi­ver. Det kan ik­ke hja­el­pe no­get, at vi tror, at det er en glat og li­ge vej, vi går ud på, og så er den me­get me­re sno­et, end vi reg­ne­de med,« si­ger Pia Adelste­en. En kla­ge over Lars Løk­ke Med na­e­sen føl­ger der og­så en kla­ge til Fol­ke­tin­gets Pra­esi­di­um, der er den øver­ste le­del­se.

Et fler­tal i ud­val­get kla­ger over, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ik­ke vil stil­le op i sam­råd og sva­re på spørgs­mål. I ste­det hen­vi­ser han til mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V).

Fler­tal­let bag kla­gen be­står af rød blok og Dansk Fol­ke­par­ti, mens De Kon­ser­va­ti­ve har ud­bedt sig be­ta­enk­nings­tid.

Es­ben Lun­de Lar­sen vil­le ik­ke kom­men­te­re sa­gen på vej ind i et sam­råd, før sa­gen skul­le af­gø­res.

»Jeg har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til spørgs­må­let om na­e­ser. Jeg har en, og den er jeg glad for,« si­ger mi­ni­ste­ren og til­fø­jer:

»Jeg har stor respekt for Fol­ke­tin­gets ud­valg i for­hold til, hvad de måt­te tra­ef­fe af af­gø­rel­ser,« si­ger han.

Tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Ida Auken (R) me­ner, at sa­gen er dybt kri­tisa­bel.

»Man kan va­e­re po­li­tisk ue­nig, men man må ik­ke da­ek­ke over vir­ke­lig­he­den og prø­ve at få no­get til at se ud som om, det er en lil­le ri­si­ko, når det er en stor ri­si­ko,« si­ger hun.

Land­brugs­pak­ken blev frem­lagt kort før jul og ved­ta­get i slut­nin­gen af fe­bru­ar og til­la­der land­ma­end at ud­le­de me­re kva­el­stof.

Den ko­ste­de Eva Kjer Han­sen mi­ni­sterjob­bet, da De Kon­ser­va­ti­ve ud­tryk­te mi­stil­lid på grund af mis­vi­sen­de tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.