Som­mer på slot­tet

BT - - NYHEDER -

In­grid me­get ud af at sam­le si­ne man­ge bør­ne­børn på det søn­derjy­ske slot, så de kun­ne la­e­re hin­an­den at ken­de, selv­om de til hver­dag bo­e­de langt fra hin­an­den i hen­holds­vis Kø­ben­havn, Lon­don og på slot­tet Ber­le­burg i Tys­kland.

De se­ne­re år har det va­e­ret sva­ert at sam­le al­le trop­per­ne til den år­li­ge som­mer­tra­di­tion - dog var kron­prins Fre­de­riks ku­si­ne, prin­ses­se Ale­xan­dra af Ber­le­burg, hen­des mand, grev Jef­fer­son og par­rets to børn In­grid og Ri­chard på be­søg i nog­le da­ge og stil­le­de op til fo­to­gra­fe­ring i ha­ven sam­men med dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik. En fast tra­di­tion Tid­li­ge­re ple­je­de kron­prin­s­par­ret og de­res fa­mi­lie at til­brin­ge no­get af som­me­ren i en­ten Ska­gen el­ler Tisvil­de, men har nu alt­så valgt at gø­re op­hol­det på Grå­sten Slot til en fast tra­di­tion.

Slot­tet er et godt sted for fa­mi­li­en at holde en ak­tiv fe­rie.

Kron­prin­s­par­ret ri­der sam­men i Dy­re­ha­ven, fa­mi­li­en ta­ger på tra­di­tions­ri­ge tu­re i Le­go­land, og så er der na­tur­lig­vis mu­lig­hed for at ba­de i po­o­len, som dron­ning In­grid fik an­lagt i sin tid.

Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik til­brin­ger og­så en del af fe­ri­en i Jyl­land. Fra man­dag har re­gent­par­ret resi­dent på Mar­se­lis­borg Slot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.