’ ’

BT - - DEBAT -

Me­nin­gen med kon­tant­hja­el­pen

til at få ind­van­dre­re i er ik­ke, at det ar­bej­de. I ste­det for at la­de virk­som­he­der­ne an­sa­et­te folk og la­de dem til­eg­ne skal va­e­re en styr­ket ind­sats sig fa­er­dig­he­der i job­bet, så kra­e­ves der

per­ma­nent ydel­se imod so­ci­al­bed­ra­ge­ri, og jeg skal of­te fir­kan­te­de ud­dan­nel­ses­krav fra va­e­re den før­ste til at ta­ge af­stand fra fag­be­va­e­gel­sens si­de. Man kan til­eg­ne folk, der ud­nyt­ter sy­ste­met. Hver gang vi har en bor­ger, sig fa­er­dig­he­der på en an­den må­de end på sko­le­ba­en­ken. der ud­nyt­ter sy­ste­mer, så stram­mer po­li­ti­ker­ne Det er ik­ke al­le, der er li­ge go­de til det. gre­bet om al­le de re­ste­ren­de, og så bli­ver ind­sat­sen end­nu me­re me­nings­løs. Vi skal ik­ke ha­ve en ind­sats for dem, der sny­der, men der­i­mod for dem, der har brug for det til at kom­me vi­de­re med li­vet.

KOM­MU­NER­NE HAR EN

in­ve­ste­re i at om­la­eg­ge sy­ste­met og sam­ti­dig få la­vet or­dent­li­ge be­hand­lings­til­bud, ud­vik­let ud­dan­nel­ses­stra­te­gi­er og in­ve­ste­re i re­va­li­de­ring. De skal sik­re mid­ler til at få ren­set ta­en­der­ne, så man ik­ke har råd­ne forta­en­der. Det vir­ker som lo­gik for bur­høns, og man skul­le tro, at det var det, vi brug­te vo­res tid på, men det er det of­te ik­ke. For sy­ste­met er ble­vet så kom­plekst, at in­gen har det over­ord­ne­de over­blik.

PO­LI­TI­KER­NE SKAL TURDE VI HAR SET VI ER DÅR­LI­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.