Ja, vi er for dår­li­ge til at få ind­van­dre­re i job

BT - - DEBAT -

MAR­TIN ÅGERUP

få krav til dem, men det hand­ler og­så om an­det. Man­ge ind­van­dre­re har ik­ke for­ud­sa­et­nin­ger­ne for at ar­bej­de til en løn, der sva­rer til, hvad de fle­ste dan­ske­re kan få. Der­for bur­de der va­e­re en stør­re flek­si­bi­li­tet i for­hold til løn, f.eks. ind­slus­nings­løn til flygt­nin­ge. Vi ple­jer at bryste os med, at vi har et flek­si­belt ar­bejds­mar­ked i Dan­mark. Det har vi og­så opadtil, men nedad har vi nog­le pro­ble­mer.

VI STIL­LER FOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.