FÅ STYR PÅ DIT

BT - - NYHEDER -

Man kan ik­ke ku­re­re lavt stofskifte med hver­ken mo­tion el­ler sund kost. Når la­e­gen skal fin­de ud af, om man har lavt stofskifte, må­ler han bl. a. ens TSH i blo­det Lavt stofskifte op­står, når skjold­brusk­kir­t­len ik­ke fun­ge­rer, som den skal, og der­for ik­ke pro­du­ce­rer nok stof­skif­te­hor­mon. Man ved ik­ke, hvor­for nog­le får lavt stofskifte, og an­dre ik­ke gør (ud­over at det i høj grad er ar­ve­ligt). Stof­skif­tet er med til at re­gu­le­re vo­res hel­bred, kal­o­ri­e­for­bra­en­ding, kro­p­sva­egt og al­drings­pro­ces. Skjold­brusk­kir­t­len sid­der på for­si­den af hal­sen, ta­et ved adamsa­e­blet.

Når stof­skif­tet er lavt, mang­ler man to hor­moner -T4 og T3. Den ga­engse me­di­cin er la­e­ge­mid­ler­ne El­troxin el­ler Eut­hyrox, som in­de­hol­der T4. Der fin­des og­så an­dre me­di­cin­ty­per (Li­o­t­hyro­nin og Thyroid). Det er dog ik­ke al­le la­e­ger, der ud­skri­ver pra­e­pa­ra­ter­ne. Me­di­ci­nen gi­ves ty­pisk til pa­tien­ter, som ik­ke op­le­ver ef­fekt ved den ga­engse me­di­cin. La­e­gen skal sø­ge om en ud­le­ve­rings­til­la­del­se fra Sund­heds­sty­rel­sen for at kun­ne ud­le­ve­re den. Li­o­t­hyro­nin in­de­hol­der stof­skif­te­hor­monet T3 og skal ta­ges to el­ler tre gan­ge dag­ligt. Thyroid, der in­de­hol­der bå­de T3 og T4, skal og­så ta­ges fle­re gan­ge dag­ligt, af­ha­en­gig af hvil­ken do­sis man får. (et sig­nal­stof, der forta­el­ler skjold­brusk­kir­t­len, om den skal pro­du­ce­re me­re el­ler min­dre stof­skif­te­hor­mon, red.) TSH reg­nes som nor­malt, hvis det lig­ger mel­lem 0,3 og 4 mU/ l. Stof­fet TSH kom­mer fra hypo­fy­sen -en hor­mon­pro­du­ce­ren­de kir­tel på un­der­si­den af hjer­nen. Gravi­de el­ler kvin­der, der vil va­e­re gravi­de, skal al­tid re­gu­le­res ned un­der 2,5 mU/ l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.