STOFSKIFTE

BT - - NYHEDER -

Din men­stru­a­tion aen­drer sig. Du har ten­dens til de­pres­sion. Du har sva­ert ved at hu­ske og kon­cen­tre­re dig. Din hud er ble­vet slap og løs – du har dob­belt­ha­ge. Dit hår bli­ver tyn­de­re og di­ne øjen­bryn kor­te­re. Du er al­tid me­get tra­et/ har sva­ert ved at kon­cen­tre­re dig. Du op­le­ver ån­de­nød el­ler bli­ver me­get for­pu­stet ba­re af nog­le få trap­pe­trin. Du har va­e­ske­op­hob­ning i krop­pen, så du op­le­ver svam­pet hud i an­sigt og på hal­sen. Dit ko­leste­rol­ni­veau er ste­get. Du op­le­ver ufor­klar­lig øm­hed, stiv­hed og kram­per i musku­la­tu­ren. Du kan ik­ke ta­be dig og ta­ger på i va­egt, selv om du har aen­dret spi­se­va­ner. Du har må­ske abor­te­ret fle­re gan­ge. Du har lav puls el­ler lavt blod­tryk. Du har for­stop­pel­se. Du har lavt ind­hold af te­stoste­ron (hos ma­end). Du fry­ser al­tid og har brug for me­re var­me end al­le an­dre. TRAEN OG SOV, Der er ue­nig­hed om, hvor­vidt stofskifte-syg­dom kan be­hand­les med livs­stilsa­en­drin­ger, men

gi­ver her ot­te trin til en in­di­vi­du­el til­pas­set be­hand­ling, som hun me­ner brin­ger dit stofskifte til­ba­ge i ba­lan­ce.

For­bes STRESS AF

STYRK FORDØJELSEN UND­GÅ SKADELIGE STOFFER ERSTAT NE­GA­TI­VE TAN­KER BEHANDL AUTOIMMUNITET PLANLAEG REJ­SEN

In­ger Mann

SPIS

ved hja­elp af af­stressnings­tek­nik­ker som vej­rtra­ek­nings­ø­vel­ser og me­di­ta­tion. Der­u­d­over er det vig­tigt, at du fin­der ud af, hvad el­ler hvem der ska­ber stress i dit liv, så du kan ar­bej­de med den stres­s­ud­lø­sen­de fak­tor ved en­ten at fjer­ne dig fra den el­ler aen­dre din til­gang til den.

en kost, der ta­ger ud­gangs­punkt i den så­kald­te pa­la­eokost (ste­nal­der­kost), der i høj grad be­står af grønt­sa­ger, kød, frugt, ba­er og nød­der, mens suk­ker, ba­elg­frug­ter, korn- og ma­el­ke­pro­duk­ter ik­ke ind­går i ko­sten. Sup­pler med in­di­vi­du­elt til­pas­se­de kost­tilskud. ved at spi­se mad­va­rer, der styr­ker dan­nel­sen af ma­ve­sy­re f.eks, in­ge­fa­er og bit­re sa­la­ter el­ler drik ae­ble­ci­de­red­di­ke, hvis du har for lidt ma­ve­sy­re. Der­u­d­over kan du styr­ke tar­men ved at spi­se le­ven­de, sun­de bak­te­ri­er, som f.eks. fin­des i syr­ne­de fø­de­va­rer, og ik­ke mindst fø­de­va­rer som na­e­rer de sun­de bak­te­ri­er i tar­men f.eks. man­ge grønt­sa­ger.

da en ba­lan­ce mel­lem ak­ti­vi­tet og hvi­le er helt af­gø­ren­de for at få dit stofskifte til­ba­ge på spo­ret. Sov 8-9 ti­mer i døg­net og få dag­lig mo­tion. Det kan bå­de va­e­re blid mo­tion som gå­tu­re og svøm­ning samt hård mo­tion som løb og spin­ning. ved at le­ve så gift­frit som mu­ligt. De skadelige stoffer fin­des f.eks. i luf­ten, van­det, fø­de­va­rer, tøj, møb­ler og kos­me­tikpro­duk­ter. Udrens sam­ti­dig din krop ved at spi­se en ren kost, som pri­ma­ert be­står af grønt­sa­ger, ta­ge kost­tilskud, som styr­ker le­ve­rens ud­rens­ning, drik­ke mas­ser af vand og sve­de f.eks. ved mo­tion. med nye tan­ker, som un­der­støt­ter din vil­je til at bli­ve rask. Det kan du f.eks. gø­re ved at vi­su­a­li­se­re dit mål - alt­så ska­be et in­dre bil­le­de af dit mål, der er så le­ven­de, at du tror, du er i mål. Jo of­te­re du vi­su­a­li­se­rer, de­sto bed­re vir­ker det. ved at fin­de og fjer­ne de be­last­nin­ger, der ’trig­ger’ dit im­mun­for­svar. Det kan va­e­re nog­le be­stem­te ty­per fø­de­va­rer, som bl.a. glu­ten. fra tan­ke til hand­ling. Du har nu få­et en rej­se­gu­i­de med syv trin, men hvor­dan du va­el­ger at gen­nem­fø­re rej­sen, af­ha­en­ger af di­ne be­hov, din ener­gi og tid. Brug de ot­te trin til at la­ve din helt egen rej­se­plan. Tag an­svar, find mo­ti­va­tion og vilj­en f.eks. ved hja­elp af vi­su­a­li­se­ring og før det så ud i li­vet med en god plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.