Sid­ste søm i Saab-ki­sten

BT - - NYHEDER -

Sja­e­len i en 96’er, den er alt­så sva­er at slå Anders Pedersen SKROTTET er kendt som ’Au­to-Anders’ i hjem­by­en Lyn­ge i Nord­s­ja­el­land. Saab-nørd om en hals Den gar­ve­de me­ka­ni­ker er Saab­mand helt ud til fin­ger­spid­ser­ne, og han er man­den, man rin­ger til, når bi­len med den rø­de grif på kø­ler­hjel­men skal fik­ses. Ka­er­lig­he­den til de sven­ske bi­ler be­gynd­te til­ba­ge i 1981, da Anders Pedersen stod i la­e­re på et Saabva­er­k­sted i Bir­ke­rød. Si­den da har han op­ret­tet eget va­er­k­sted lidt la­en­ge­re nord­på, i Lyn­ge, hvor det na­e­sten ude­luk­ken­de er Saab­mo­del­ler, der skru­es på.

Men frem­over må Anders Pe­ter­sen af­fin­de sig med at ud­fø­re re­pa­ra­tio­ner på al­le­re­de ek­si­ste­ren­de mo­del­ler.

Ef­ter en kon­kurs i 2011 blev bil­ma­er­ket året ef­ter solgt til el­bil­konsor­ti­et NEVS (Na­tio­nal Electric Ve­hi­c­le Swe­den), der trods nav­net er ki­ne­sisk ejet. Men et mis­lyk­ket for­søg på at sik­re sig ret­tig­he­der­ne til at bru­ge nav­net Saab be­ty­der nu, at kom­men­de mo­del­ler i ste­det bli­ver lan­ce­ret un­der nav­net NEVS. Og der­med er det hi­sto­ri­ske brand Saab of­fi­ci­elt skrottet.

»Men Saab-eje­re skal jo sta­dig ha­ve re­pa­re­ret de­res bi­ler, og så kom­mer jeg nok til at skul­le ar­bej­de med el­bi­ler i frem­ti­den,« ly­der det op­ti­mi­stisk fra Anders Pedersen, der vel­vil­ligt vi­ser si­ne pri­va­te ek­sem­pla­rer frem. Sja­el og stål i ét For som en­hver ae­g­te bi­len­tu­si­ast er Anders Pedersen na­tur­lig­vis selv ejer af ad­skil­li­ge hi­sto­ri­ske mo­del­ler. Han fjer­ner om­hyg­ge­ligt et stort da­ek­ken, hvor blandt an­det en rød Saab 96 fra 1962 kom­met til sy­ne. »Sja­e­len i en 96’er, den er alt­så sva­er at slå,« ly­der det stolt. »Der er ik­ke no­get bla­e­re­røv over den. Men når jeg kø­rer i den, får jeg al­tid man­ge blik­ke, og folk kom­mer al­tid hen og gi­ver kom­pli­men­ter. Man­ge, isa­er fra min egen ge­ne­ra­tion, kan jo hu­ske den fra de­res barn­dom. Det er en vir­ke­lig smuk bil,« si­ger Anders Pedersen. Pas­sio­nen le­ver vi­de­re i bed­ste vel­gå­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.