Co­lom­bi­a­op­rø­re­re la­eg­ger våb­ne­ne

BT - - NYHEDER -

Co­lom­bi­as re­ge­ring og op­rørs­grup­pen Farc har un­der­skre­vet en af­ta­le om vå­ben­hvi­le, som er et vig­tigt skridt i ret­ning af at af­slut­te et halvt år­hund­re­des krig.

Det rap­por­te­rer fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

Co­lom­bi­as pra­esi­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos og Farc-le­de­ren Ti­moléon ’Ti­mo­chen­ko’ Ji­me­nez un­der­skrev af­ta­len i Cu­bas ho­ved­stad Ha­va­na, hvor for­hand­lin­ger­ne mel­lem de to si­der har fo­re­gå­et si­den 2012. Til ste­de var des­u­den en ra­ek­ke le­de­re fra an­dre sy­da­me­ri­kan­ske lan­de samt fra Nor­ge, som har spil­let en vig­tig rol­le ved at ma­eg­le i for­hand­lin­ger­ne. Det frem­går blandt an­det af af­ta­len, at FN skal ta­ge sig af de vå­ben, som Farcs med­lem­mer nu la­eg­ger fra sig. Kri­gen mel­lem Co­lom­bi­as re­ge­ring og Farc har ko­stet om­kring 260.000 men­ne­sker li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.