El­ge­ne har end­nu ik­ke fat­tet fri­he­den

BT - - NYHEDER -

Lil­le Vild­mo­se LØSSLUPNE Fem el­ge tog det med op­hø­jet ro, at de tors­dag mor­gen fik ad­gang til et 21 kva­drat­ki­lo­me­ter stort na­tu­r­om­rå­de i Lil­le Vild­mo­se i det nor­døst­li­ge Him­mer­land. »Det var ik­ke så­dan, de stod ved po­r­te­ne og ven­te­de. Da jeg kør­te der­fra, hav­de de slet ik­ke op­da­get det end­nu,« forta­el­ler drifts­le­der Ja­cob Skri­ver fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, der ejer sto­re de­le af mo­sen. Man­gedoblet om­rå­de De fem el­ge har si­den ef­ter­å­ret be­fun­det sig i en min­dre del af mo­sen med hegn om­kring. Der­med fik de fem elg­kal­ve mu­lig­hed for at vaen­ne sig til om­rå­det, sam­ti­dig med at et stør­re are­al blev ind­heg­net.

Hvor­når de fem el­ge – tre kvi­er og to ty­re – fin­der ud af, at de­res are­a­ler er ble­vet man­gedoblet, er sva­ert at si­ge.

»Over de na­e­ste da­ge el­ler uger fin­der de ud af, hov nu er der åb­net til et nyt spa­en­den­de om­rå­de, og så vil de for­ment­lig stil­le og ro­ligt gå ud,« si­ger Ja­cob Skri­ver.

Det er 5.000 år si­den, der sidst var frit­le­ven­de el­ge i den dan­ske na­tur. Men de fem nord­jy­ske el­ge for­ven­tes at bli­ve til fle­re.

»Vi sup­ple­rer de fem el­ge med op til syv fle­re i ef­ter­å­ret, og så er for­håb­nin­gen, at de over de kom­men­de år ind­le­der en na­tur­lig re­pro­duk­tion, så vi over tid får fle­re dyr i om­rå­det,« si­ger Ja­cob Skri­ver.

El­ge­ne ven­tes at ha­ve en gavn­lig ef­fekt på vild­mo­sen, der er en af Nor­d­eu­ro­pas stør­ste høj­mo­ser.

»En af de trus­ler, der er for genop­ret­nin­gen af høj­mo­sen, er til­gro­ning med isa­er pil og birk. Det er nog­le af el­gens fo­re­truk­ne fø­de­em­ner,« for­kla­rer Ja­cob Skri­ver. Til­ga­en­ge­ligt i bil Pu­bli­kum vil og­så få mu­lig­hed for at op­le­ve det sto­re dyr, der kan bli­ve op til to me­ter høj over skul­dre­ne og ve­je op til 500 ki­lo.

Man kan nem­lig kø­re i bil ind i det så­kald­te Mel­lem­om­rå­de, hvor el­ge­ne be­fin­der sig.

Men skul­le man va­e­re så hel­dig at få øje på en elg, så ly­der op­for­drin­gen, at man bli­ver i bi­len.

»Dy­re­ne vil højst sand­syn­ligt bli­ve for­s­kra­ek­ke­de og lø­be va­ek, hvis man sti­ger ud af bi­len. El­ge­ne skal med ti­den kun­ne fø­le sig tryg­ge ved, at bi­ler og men­ne­sker op­hol­der sig på ve­je­ne. Der­for op­for­drer vi al­le til at vi­se hen­syn,« si­ger Ja­cob Skri­ver. Over de na­e­ste da­ge el­ler uger fin­der de ud af, hov nu er der åb­net til et nyt spa­en­den­de om­rå­de, og så vil de for­ment­lig stil­le og ro­ligt gå ud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.