USA un­der an­greb

BT - - TV - 18:10 18:30 20:00 08:35 10:45 14:05 22:00 16:00 12:35 00:10-05:10

Foto: Vi­a­sat

I går hav­de sci­en­ce fi­ction-fil­men ”In­de­pen­den­ce Day: Re­sur­gen­ce” pre­mi­e­re i lan­dets bi­o­gra­fer. Hvis du ger­ne vil genop­fri­ske hand­lin­gen fra for­ga­en­ge­ren ”In­de­pen­den­ce Day” fra 1996, så har du mu­lig­hed for det i af­ten. I den osc­ar­be­løn­ne­de sci­en­ce fi­ction-film får USA be­søg fra det yd­re rum, og der er ik­ke just ta­le om ven­ligtsin­de­de ga­e­ster. En sa­tel­lit op­fan­ger sig­na­ler fra rum­met, og man kan med det sam­me slså fast, at no­get le­ven­de er på vej mod Jor­den. Pra­esi­den­ten sa­et­ter lan­det i alarm­be­red­skab, men det er for sent. Rumva­e­se­ner­ne går i ak­tion, og på gan­ske få mi­nut­ter ud ryd­der de lan­dets stør­ste by­er. Der går pa­nik i be­folk­nin­gen, men de, som ik­ke al­le­re­de er flyg­tet, er dømt til dø­den. Hel­dig­vis er der no­gen, som for­mår at holde ho­ve­d­et koldt og ud­ta­en­ke en plan. Heri­blandt er tek­ni­ke­ren David Le­vin­son, der for­sø­ger at smit­te ski­bets ho­ved­com­pu­ter med en virus for at øde­la­eg­ge dets altaf­vi­sen­de skjold, og ja­ger­pi­lo­ten Ste­ven Hil­ler, der er vil­lig til at fly­ve Med­vir­ken­de: om­bord på ski­bet i en spe­ci­al­fly­ver. 4. juli bli­ver dagen, hvor men­ne­ske­he­den må ka­em­pe for sin fri­hed. (TV3)

Big. Ame­ri­kansk komedie fra 1988. Bro­adcast News. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1987. Pi­ge over bord. Ame­ri­kansk komedie fra 1987. Ped­der­sen & Fin­dus – Den lil­le dril­lepind. Tysk fa­mi­lie­film fra 2014. Hope Flo­ats – en ny start. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1998. Rain Man. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1988. Hol­lywood News Fe­ed (46). Det sto­re nød­de­kup. Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2014.

Sam­ba. Fransk dra­ma fra 2014. Kings­man: The Secret Ser­vi­ce. En­gelsk actionko­me­die fra 2014. Nat­tv.

”In­de­pen­den­ce Day” med Will Smith og Jeff Gold­blum vandt en Oscar for si­ne vi­seul­le ef­fek­ter og blev en ka­em­pe suc­ces i bi­o­gra­fer­ne, hvor den spil­le­de over 800 mio. dol­lar hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.