LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 2008.

Un­der den kolde krig vi­de­re­gi­ver en ung mand en ko­det be­sked til pro­fes­sor Hen­ry Jo­nes, hvil­ket bli­ver over­va­e­ret af sov­je­ta­gen­ter. Be­ske­den, som er fra Jo­nes’ gam­le, de­men­te kol­le­ga Hen­ry Oxley, an­spo­rer Jo­nes og den un­ge mand, Mutt, til at rej­se til Peru. Ved hja­elp af Oxleys ko­de fin­der de et le­gen­da­risk kra­ni­um, der er la­vet af et en­kelt styk­ke kvarts. Hvis Jo­nes brin­ger kra­ni­et til det ret­te sted, vil alt en­de lyk­ke­ligt; men hvis det der­i­mod lyk­kes sov­je­ta­gen­ten Iri­na at brin­ge det til­ba­ge til dets op­rin­del­ses­sted, vil hun kom­me i be­sid­del­se af kra­ef­ter, som kan brin­ge den ve­st­li­ge ver­den i fa­re. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 20.00 En­gelsk-fransk komedie fra 2006.

Ame­ri­kan­ske Emily ar­bej­der på ma­ga­si­net Vogue i Lon­don, er al­tid på far­ten, kan ta­le i døgn­drift og vil kun si­ne ven­ner og be­kend­te det bed­ste. Hun bor sam­men med bøs­sen Pe­ter, som hun gør sig iha­er­di­ge an­stren­gel­ser for at fin­de en ka­e­re­ste til. Da den flot­te fo­toas­si­stent Pa­o­lo bli­ver an­sat på Vogue, sa­et­ter Emily alt ind på, at splej­se ham og Pe­ter sam­men. Hun har så travlt med at le­ge Kir­sten Gif­tek­niv, at hun slet ik­ke be­ma­er­ker, at hun fak­tisk selv har en bej­ler, der drøm­mer om den sto­re ka­er­lig­hed, Emily for­sø­ger at fin­de til al­le an­dre. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Alex Kes­his­hi­an. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 2011.

Em­ma er en travl la­e­ge, som til­by­der sin gam­le ven Adam en til­sy­ne­la­den­de per­fekt ord­ning: et ude­luk­ken­de fy­sisk for­hold uden for­plig­tel­ser af no­gen art. Men det va­rer selv­føl­ge­lig ik­ke la­en­ge, før det al­li­ge­vel ik­ke helt er nok – i hvert fald for den ene part. Med­vir­ken­de: TV3+ kl. 21.00 In­struk­tion: Ivan Reit­man. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2005.

Navy Se­al-sol­da­ten Sha­ne Wol­fe me­ner selv, at han er i stand til at trod­se en­hver ud­for­dring og på­ta­ge si­ge en­hver op­ga­ve, uan­set hvor far­lig el­ler umu­lig mis­sio­nen er. Det er dog li­ge ind til, at han prø­ver at ba­by­sit­te! Sha­ne får til op­ga­ve at be­skyt­te fem børn af en snig­myr­det for­sker, der ar­bej­de på et top­hem­me­ligt re­ge­rings­pro­jekt. Han må til en vis grad ud­skif­te he­le ar­se­na­let af vå­d­drag­ter og vå­ben til for­del for ble­er og ju­i­ce­brik­ker, når han skal jong­le­re med to van­ske­li­ge bol­de: En bør­ne­flok med kr­udt i en­den og en ud­spe­ku­le­ret fjen­de, der vil bør­ne­ne til livs. Selv­om Sha­ne er pro­fes­sio­nel eli­te­sol­dat, må han snart san­de, at han end­nu ik­ke har haft så van­ske­lig en mis­sion. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Adam Shank­man. Ka­nal 5 kl. 22.00 Ame­ri­kansk western fra 1967.

Jed Coo­per er uskyl­dig, da ni selv­ta­egts­ma­end vil lyn­che ham for kva­egty­ve­ri og mord. Men han over­le­ver miraku­løst, og først da hans uskyld er slå­et fast, og han har loven på sin si­de, dra­ger han ud for at ta­ge en blo­dig ha­evn over kap­ta­jn Wil­son og hans ot­te hja­el­pe­re. Med­vir­ken­de: DR2 kl. 23.05 In­struk­tion: Ted Post.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.