SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk komedie fra 1993.

Las Ve­gas-san­ge­r­in­den Del­o­ris må at­ter gå un­dercover som non­ne. Hen­des gam­le non­ne-ve­nin­der har brug for hja­elp til at red­de en luk­nings­tru­et sko­le, så Del­o­ris hop­per i non­ned­rag­ten og mel­der sig som sko­lens nye mu­sik­la­e­rer. Snart går hun i gang med at for­vand­le ver­dens va­er­ste sko­le­klas­se til et him­melsk gospel­kor. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bill Duke. DR1 kl. 13.35 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1999.

Irak 1991. Gol­f­kri­gen er ved at va­e­re for­bi, og de ame­ri­kan­ske trop­per er ved at for­la­de lan­det. Men un­der en ransag­ning får de fi­re sol­da­ter Ar­chie Ga­tes, Troy Bar­low, Spi­ke Jon­ze og Chief El­gin fin­gre i et kort, der er en over­sigt over Sad­dam Hus­se­ins hem­me­li­ge bun­ke­re, og hvor der be­fin­der sig en ka­em­pe guldskat fra Kuwait. De fi­re be­slut­ter at ta­ge på skat­tej­agt og be­hol­de gul­det selv. Men på de­res vej gen­nem det krigs­haer­ge­de land op­le­ver de, hvor­dan de iraki­ske styr­ker skån­sels­løst be­hand­ler ci­vil­be­folk­nin­gen. Så de fi­re ven­ner be­slut­ter da at ta­ge kam­pen op en sid­ste gang. Med­vir­ken­de: Zulu kl. 15.00 Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948.

De tre mu­ske­te­rer og de­res un­ge ven D'Ar­tag­nan del­ta­ger på li­vet løs i de even­tyr­li­ge ra­en­ker, der sme­des ved Lud­vig XIII's hof. Med kår­de og pi­ge er spra­de­bas­sen D'Ar­tag­nan uover­truf­fen, og sam­men med At­hos, Port­hos og Ara­mis dra­ger han i kamp for at red­de dron­nin­gens ae­re. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ge­or­ge Sid­ney. DR2 kl. 17.10 Ame­ri­kansk komedie fra 2004.

Mens Vik­tor Na­vorski be­fin­der sig om­bord på fly­et til New York, sker et statskup i hans lil­le, øst­eu­ro­pa­ei­ske hjem­land. Da han lan­der i Ken­ne­dy Air­port ek­si­ste­rer Vik­tors land ik­ke la­en­ge­re som stat, og hans pas er der­for ugyl­digt. Vik­tor kan så­le­des ik­ke rej­se ind i USA, men han har hel­ler ik­ke mu­lig­hed for at rej­se hjem til et land i blo­dig bor­ger­krig. Han er stran­det og un­der sit må­nedslan­ge op­hold i luft­hav­nen bli­ver han en del af en kom­pleks og ab­surd ver­den, der al­drig er ke­de­lig. Da Vik­tor mø­der stewar­des­sen Ame­lia, spi­rer den umu­li­ge ro­man­ce, men den køli­ge told-kom­mis­sa­er Dixon an­ser Vik­tor for at va­e­re en bu­reau­kra­tisk bom­mert – et ukon­trol­la­belt pro­blem, der skal fjer­nes. Jo før jo bed­re. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 PULS kl. 17.35 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2011.

I Mis­sis­sip­pi i 1960'er­ne ven­der den un­ge pi­ge, Ske­e­ter, hjem ef­ter at ha­ve va­e­ret på uni­ver­si­te­tet. Hun er fast be­slut­tet på at bli­ve for­fat­ter, og da hun be­gyn­der at in­ter­viewe de sor­te kvin­der, der har brugt he­le de­res liv på at tje­ne hvi­de fa­mi­li­er, ven­der hun op og ned på li­vet i by­en. Un­der­vejs bli­ver nye ven­ska­ber sme­det og et nyt søster­skab op­står, men ik­ke al­le i by­en hånd­te­rer den nye si­tu­a­tion li­ge godt. Med­vir­ken­de: Ka­nal 4 kl. 20.00 In­struk­tion: David O. Rus­sell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.