Skuf­fen­de bel­gi­e­re kan vin­de det he­le

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

DET ER HVI­LE­DAG i dag, men vi ser frem mod en weekend med spa­en­den­de 1/8-fi­na­ler ved EM. In­den vi når så langt, sy­nes jeg dog, at det er tid til en eva­lu­e­ring. En eva­lu­e­ring af grup­pe­spil­let ved det­te EM og en eva­lu­e­ring af mi­ne eg­ne bud på, hvem der vil­le gå vi­de­re fra grup­per­ne, som jeg skrev på dis­se si­der, da EM be­gynd­te. In­den vi når så langt, vil jeg ind­le­de med at frem­ha­e­ve de tre dyg­tig­ste hold i grup­pe­spil­let. Ita­li­en har haft den bed­ste de­fen­siv. Spa­ni­en har haft den bed­ste of­fen­siv. Og Kro­a­tien har haft den bed­ste hel­hed. Men lad os ba­re ta­ge grup­per­ne fra en en­de af.

Frank­rig har va­e­ret klart det bed­ste hold i grup­pe­spil­let, sy­nes jeg. Det ga­el­der sta­dig – trods den sid­ste kamp mod Schweiz. Nog­le vil nok me­ne, at Schweiz godt kun­ne ha­ve vun­det, for­di de hav­de mest bold­be­sid­del­se, og Frank­rig ik­ke var over­leg­ne. Men det var de må­ske al­li­ge­vel. Frank­rig hav­de klart fle­re chan­cer end Schweiz i den kamp, så selv mod det na­est­bed­ste hold i grup­pen var Frank­rig bedst. MEN DER ER et lil­le men. For tin­ge­ne hav­de mu­lig­vis set lidt an­der­le­des ud, hvis man hav­de fjer­net de sid­ste fem mi­nut­ter af hver kamp. Det er ik­ke un­der­ligt, at Frank­rig score­de sidst i kam­pe­ne. De sto­re hold vil va­e­re over­leg­ne i det me­ste af ti­den mod så dår­lig mod­stand, som der og­så har va­e­ret ved det­te EM. De kø­rer dem mø­re, og så er ten­den­sen, at man of­te sco­rer i den sid­ste del af kam­pen.

Schweiz har pra­este­ret, som jeg hav­de for­ven­tet. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis godt, for jeg hav­de for­ven­tet, at de ik­ke vil­le va­e­re sa­er­ligt go­de. Og det har de hel­ler ik­ke va­e­ret. Men det har va­e­ret godt nok til at va­e­re na­est­bedst i en grup­pe, der hør­te til blandt de sva­ge­re.

I Grup­pe B har vi en af over­ra­skel­ser­ne i Wa­les, der tog før­ste­plad­sen. De har med en so­lid, hård­t­ar­bej­den­de og kol­lek­tiv de­fen­siv or­ga­ni­sa­tion lukre­ret på, at mod­stan­der­ne er kom­met la­en­ge­re frem på ba­nen. Til den ty­pe fod­bold har de haft en helt unik spil­ler til kon­tr­a­spil­let og død­bol­de. Der har Ga­reth Ba­le i den grad kun­net le­ve­re på trods af, at han har va­e­ret del af et hold, der ik­ke har haft så me­get an­det, som mod­stan­der­ne har skul­let holde øje med. WA­LES HAR VA­E­RET et sym­pa­tisk be­kendt­skab, der har le­vet op til de­res slo­gan. ’To­get­her Stron­ger.’ Det var bedst il­lu­stre­ret ef­ter det før­ste mål, Ba­le score­de. Den ju­bels­ce­ne har ind­til vi­de­re va­e­ret den bed­ste sce­ne i EM, hvis du spør­ger mig. Den for­tal­te hi­sto­ri­en om, at man med sam­men­hold på et hold kan nå no­get sam­men.

Eng­land var jeg in­den EM spa­endt på. Vil­le de kom­me med den frisk­hed, som jeg for­ven­te­de? Det sy­nes jeg, at de har gjort. Der har va­e­ret spe­ed og fri­ske ben. De sju­ske­de lidt, og der­for vandt de ik­ke grup­pen. Men Eng­land har va­e­ret det bed­ste hold i den her grup­pe, og jeg tror, at der er me­re i dem, end vi har set hidtil.

I Grup­pe C blev det som for­ven­tet på trods af, at Tys­kland har haft no­get sva­e­re­re ved at sco­re, end de bur­de. Tys­kland har pra­este­ret so­lidt, men det har og­så va­e­ret lidt ke­de­ligt. To pligtsej­re og uaf­gjort ved den før­ste re­el­le mod­stand. Det er ba­re tysk. Thomas Mül­ler skal de ha­ve i gang, hvis de skal ha­ve for­håb­nin­ger om at vin­de det guld, som mil­li­o­ner af ty­ske­re hå­ber på. Det har va­e­ret for spin­kelt og for ri­si­ko­fyldt. GRUP­PE D HAR va­e­ret en af de me­re in­ter­es­san­te grup­per. Jeg hav­de in­den tur­ne­rin­gen en for­vent­ning om, at Spa­ni­en kun­ne over­ra­ske ne­ga­tivt. Og kun der­for må jeg kor­ri­ge­re det her nu. For det er jo van­ske­ligt at bli­ve over­ra­sket over, at Spa­ni­en er go­de. Men de har va­e­ret go­de. Det har va­e­ret sam­men­sat, sam­men­spil­let og over­be­vi­sen­de.

Men det kan vi­se sig at ha­ve va­e­ret en fa­tal af­bra­en­der af Ser­gio Ra­mos, da han bra­end­te straf­fes­par­ket mod Kro­a­tien. De har sju­sket sig til en an­den­plads, der gør dem ut­ro­ligt ud­sat­te i den sva­e­re halv­del af kno­ck­out-fa­sen, hvor først Ita­li­en og si­den Tys­kland ven­ter.

Det hold, som de så ik­ke kun­ne få po­int imod, var Kro­a­tien, som ef­ter min me­ning har va­e­ret den sto­re po­si­ti­ve over­ra­skel­se som hold. Det er nok det hold, der har va­e­ret bedst i sin hel­hed, mens Spa­ni­en alt­så har va­e­ret bedst of­fen­sivt, og Ita­li­en har fun­ge­ret bedst de­fen­sivt.

Lad os ba­re holde fast i Ita­li­en og hop­pe over i Grup­pe E. Jeg har selv va­e­ret hård mod ita­li­e­ner­ne, men det er kun, for­di Ita­li­en tra­di­tio­nelt har haft me­get bed­re of­fen­si­ve spil­le­re. Selv­om hol­det ved det­te EM ik­ke kan møn­stre of­fen­si­ve stjer­ner som tid­li­ge­re ita­li­en­ske hold, be­ty­der det ik­ke, at de ik­ke er bed­re end langt de fle­ste an­dre of­fen­si­ve spil­le­re. For det er de. Og når du har et so­lidt fun­da­ment, en god de­fen­siv og et hold, der vir­ke­lig ha­en­ger sam­men som det ita­li­en­ske, så vin­der du og­så de fle­ste kam­pe. ITALIENS STØR­STE KONKURRENT var Bel­gi­en, men den kamp vandt An­to­nio Con­te med sin ve­l­ud­vik­le­de tak­ti­ske for­må­en mod Marc Wil­mots’ rin­ge tak­ti­ske for­må­en. Jeg hav­de in­den EM Bel­gi­en som Dark Hor­se, men Bel­gi­en har skuf­fet mig. Det har frem for alt skuf­fet mig, at der ik­ke har va­e­ret en sy­ner­gi i hol­det. Det skul­le da li­ge va­e­re en om­vendt sy­ner­gi, hvor de en­kel­te spil­le­re i kraft af hol­dets op­sa­et­ning ik­ke er ble­vet for­sta­er­ket af hin­an­den, men sna­re­re ik­ke har kun­net le­ve op til den in­di­vi­du­el­le for­må­en.

Bel­gi­en har va­e­ret skuf­fen­de. De var li­ge så rin­ge som et af de ab­so­lut rin­ge­ste hold ved slut­run­den – Sve­ri­ge. På trods af det har de go­de mu­lig­he­der fremad­ret­tet, for­di de er lan­det i den rig­ti­ge halv­del af kno­ck­out­fa­sen.

De har re­la­tivt let vej nu til se­mi­fi­na­len. Den er let­te­re end Spa­ni­ens, Italiens, Frank­rigs og Eng­lands, for de skal al­le mø­des in­den se­mi­fi­na­len. Bel­gi­en kan godt kom­me langt, men de er nødt til at bli­ve bed­re kamp for kamp. Jeg fast­hol­der, at de sta­dig er Dark Hor­se, men det er alt­så me­re på grund af lod­tra­ek­nin­gen end de­res spil på ba­nen. OG SÅ ER vi nå­et til den sid­ste og må­ske mest ufor­ud­si­ge­li­ge grup­pe. Portu­gal har va­e­ret bedst i de fle­ste kam­pe, men det har ba­re va­e­ret bil­le­det på EM. Portu­gal har va­e­ret sta­er­ke­st på bol­den, men der har va­e­ret for lidt in­ci­ta­te­ment for de små hold til at gå ef­ter et re­sul­tat. Det nye tre­er-sy­stem har be­ty­det, at hol­de­ne ik­ke vil­le no­get, for­di tre uaf­gjor­te var nok til at gå vi­de­re.

Island hen­te­de net­op to uaf­gjor­te, men tog så en sejr i den sid­ste kamp mod Østrig. Jeg har skre­vet det før, men lad mig ba­re slå fast igen, at vi i Dan­mark kan la­e­re no­get af Island.

Jeg sy­nes ik­ke, at der er sa­er­lig me­get char­me­ren­de ved Islands spil som så­dan. Ik­ke de­sto min­dre er der al mu­lig god grund til at ha­ve respekt for de re­sul­ta­ter, som Island over en lang pe­ri­o­de har pra­este­ret. De end­te for­an Hol­land og Tyr­ki­et i kva­li­fi­ka­tio­nen, og de flot­te re­sul­ta­ter har de va­e­ret i stand til fort­sat at ska­be ved grup­pe­spil­let i det­te EM.

De har kun bol­den 30 pro­cent af ti­den, og spil­let med bol­den er må­ske ik­ke spe­ci­elt be­sna­e­ren­de, men det char­me­ren­de er, at de ska­ber re­sul­ta­ter.

Men man må kigge på de­res be­gra­en­se­de res­sour­cer. De er kun 330.000 men­ne­sker på Island, og al­li­ge­vel har de op­nå­et re­sul­ta­ter gen­nem en lang pe­ri­o­de. Det kal­der på respekt. BTs FOD­BOL­D­EKS­PERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.