Mil­li­onge­vinst

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

KOMPENSATION

Der­til kom­mer kom­pen­sa­tio­nen for de al­le de da­ge, spil­ler­ne var va­ek med lands­hol­de­ne. Island spil­le­de 10 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe for at kom­me til EM, og DBU op­ly­ser, at klub­ber­ne mod­ta­ger 4.192 eu­ro, ca. 31.182 kr., for hver kamp, spil­ler­ne er med.

Ari Sku­la­son spil­le­de al­le kam­pe, mens El­mar Bjar­na­son delt­og i fi­re, men det be­ty­der ik­ke, at AGF får fa­er­re pen­ge, for så la­en­ge spil­ler­ne er på hold­kor­tet, fal­der der pen­ge af til klub­ber­ne. Ri­me­ligt I OB gla­e­der sport­s­di­rek­tør, Jes­per Han­sen, sig over, at OB som mini­mum får 817.260 kr. ale­ne for Ari Sku­la­son og et no­get stør­re be­løb sam­let, for­di Hal­l­grímur Jó­nas­son og­så har va­e­ret ud­ta­get til kva­li­fi­ka­tions­kam­pe.

»Jeg er ik­ke sik­ker, men vi kom­mer da nok op på om­kring en mil­li­on kr. i kompensation. Jeg sy­nes og­så, det er ri­me­ligt, at klub­ber­ne bli­ver be­talt et be­løb for at fri­gi­ve spil­ler­ne. Vi skal og­så ta­en­ke på, at spil­ler­ne skal ha­ve fe­rie, men vi er gla­de for, at de er af­sted, for det er et godt ud­stil­lings­vin­due for bå­de OB og spil­ler­ne, og det gi­ver dem go­de op­le­vel­ser.« me­ner OB-di­rek­tø­ren.

Ja­cob Ni­el­sen, di­rek­tør i AGF, si­ger:

»Vi får no­get re­fu­sion for de da­ge, El­mar er af­sted, men jeg kan ik­ke si­ge, hvor me­get det er, men det er en god kompensation i for­hold til at skul­le und­va­e­re ham i op­star­ten.«

Su­per­liga­en send­te seks spil­le­re til EM i Erik Jo­hans­son, Ro­bin Olsen og Ludwig Au­gustis­son, al­le FCK for Sve­ri­ge, Em­re Mor, FC Nord­s­ja­el­land for Tyr­ki­et, samt de na­evn­te isla­en­din­ge, Ari Sku­la­son og El­mar Bjar­na­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.