DBU-ro­man­ti­ke­re nae at over­gi­ve sig til Isla

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

UINSPIRERENDE osv., så vil de si­ge, at det og­så hand­ler om pen­ge, tv-ret­tig­he­der og un­der­hold­ning. Og hvis du fo­re­stil­ler dig, at det her bli­ver må­den, der bli­ver spil­let fod­bold på fremad­ret­tet, så tror jeg sim­pelt­hen ik­ke på, at un­der­hold­nings­va­er­di­en er stor nok. Og så kan folk kal­de mig lang­hå­ret, naiv og ro­man­tisk, men det hand­ler det slet ik­ke om. Jeg tror på, at man vin­der mest ved at va­e­re god på bol­den.« EM, så ved jeg og­så, at i al­le de fan­ta­sti­ske in­den­dørs­hal­ler, de har derop­pe, for­sø­ger de at ud­vik­le nog­le nye Gyl­fi Si­gurds­son’er. Så jeg sy­nes ik­ke nød­ven­dig­vis, at det ene ude­luk­ker det an­det. Man spil­ler med de mid­ler, man har, men der­for kan man godt he­le ti­den ha­ve am­bi­tio­ner om at ud­vik­le spil­let, og det ved jeg, at man gør på Island. Så jeg har va­e­ret på Island, og det er va­el­dig in­spi­re­ren­de. Det er na­tur­stri­digt, hvor de er.«

»Me­e­e­en, ef­ter tre kam­pe med dem, som de spil­ler nu, vil jeg alt­så ger­ne se en kamp mod Tys­kland el­ler Spa­ni­en bag­ef­ter... for at ven­de til­ba­ge til vir­ke­lig­he­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.