Gter nd

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

»Det er der desva­er­re ik­ke no­get, der ty­der på. Hvis du kig­ger på de sid­ste 16 hold ved EM, så er 12 af dem nog­le, der sam­ti­digt top­per li­sten over bold­be­sid­del­se. Island er en af und­ta­gel­ser­ne, og dem er der selv­føl­ge­lig al­tid. Men der er ik­ke no­get, der ty­der på, at en til­gang, hvor du står la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen og af­ven­ter, gi­ver dig en stør­re sand­syn­lig­hed for at vin­de kam­pe­ne. Tva­er­ti­mod.«

»Men det be­ty­der selv­føl­ge­lig ik­ke, at vi ik­ke kan be­gej­stres over, at Island gør det godt med de mid­ler, de har.«

»Nej, for det vil ik­ke øge sand­syn­lig­he­den for at vin­de. Og jeg kø­ber ik­ke ar­gu­men­tet om, at ba­re for­di man ik­ke har så man­ge ind­byg­ge­re, så kan man ik­ke ha­ve am­bi­tio­ner om at ha­ve bol­den. Det er en kli­ché fra gam­le da­ge, som er sva­er at ryste af. Der er jo og­så an­dre små lan­de, som kla­rer sig gan­ske godt ved at ha­ve bol­den.«

»Det, jeg sy­nes, vi kan la­e­re af isla­en­din­ge­ne, er at kigge over­ord­net på det. Hvor­dan kan vi op­ti­me­re på nog­le af de va­ri­ab­ler, vi har mu­lig­hed for at aen­dre.«

»Isla­en­din­ge­ne har ik­ke nem­me be­tin­gel­ser, men for 15 år si­den be­slut­te­de de sig for at aen­dre til­ga­en­ge­lig­he­den til go­de fod­bold­ba­ner. Der­for la­ve­de de sto­re in­den­dørs­hal­ler, og på den må­de kun­ne dren­ge­ne drø­ne over og spil­le bold, så snart de fik fri fra sko­le, og det kun­ne de 24 ti­mer i døg­net året rundt. De op­ti­me­re­de og­så på tra­e­ner­ud­dan­nel­sen. Det mang­ler vi og­så at gø­re i Dan­mark. De har me­get fint ud­dan­ne­de tra­e­ne­re. Man­ge af dem har end­da en ba­chel­or i idra­et. Så vi skal va­e­re bed­re til at gå stra­te­gisk til va­er­ks og dre­je på de va­ri­ab­ler, man al­tid kan dre­je på,« si­ger Keld Bor­ding­gaard.

O.k., han blø­der da lidt op, men det er godt nok ik­ke me­get. Må­ske er de ba­re fortab­te, de fod­bol­dro­man­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.