’Hej, det er fra Dan I det op­pe i Island?

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

HALLO Der er 330.000 ind­byg­ge­re i Island. Der var 271.194 mand­li­ge fod­bold­spil­le­re i Dan­mark i 2015. Men det er Island, der er ube­sej­ret ved EM og skal spil­le ot­ten­de­dels­fi­na­le, mens Åge Ha­rei­de rej­ser Frank­rig tyndt for at for­be­re­de sig til en VMkva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring. Det sam­me gør små 10.000 island­ske fans. De var til ste­de på Sta­de de Fran­ce ons­dag af­ten. El­ler som den tid­li­ge­re AGFer Ka­ri Ar­na­son sag­de til The Gu­ar­di­an:

»Der var 10.000 men­ne­sker fra Island her. Det er ik­ke til at tro. Det er li­ge­som at ha­ve sin fa­mi­lie her. Jeg ken­der nok 50 pro­cent af til­sku­er­ne – el­ler jeg gen­ken­der dem.« Eu­fori Vi greb te­le­fo­nen, fandt te­le­fon­bo­gen frem og rin­ge­de til Island for at un­der­sø­ge, om vi kun­ne fin­de frem til en isla­en­ding med fa­mi­li­a­e­re re­la­tio­ner til en af lands­holds­spil­ler­ne. Så man­ge er de jo hel­ler ik­ke derop­pe. De har trods alt en dat­ing-app til at fin­de ud af, om de er i fa­mi­lie med de­res nye ka­e­re­ste.

Ik­ke al­le tog den, ik­ke al­le vil­le va­e­re med, men der er in­gen tvivl om, at der er eu­ro­fori på vulkan-øen mod nord. At­li Si­gurðs­son, 40 år – Reykjavik

»Jeg så den hjem­me hos min sø­ster. Vi var sam­men he­le fa­mi­li­en for at se den. Det var flot.« så­dan kan du ik­ke si­ge det. Jeg har ik­ke no­gen i den na­er­me­ste fa­mi­lie, men langt til­ba­ge er vi jo al­le sam­men i fa­mi­lie. Men vi kal­der det ik­ke en fa­mi­lie på den må­de.«

»Ja, jeg tror, at jeg har mødt Sver­rir In­ga­son. Jeg mød­te ham ne­de i by­en på et tids­punkt. Men det var ba­re, for­di han var i lan­det en dag. Jeg ken­der dem ik­ke per­son­ligt.« af de mest spa­en­den­de ting. Det kan jeg godt si­ge.« »Det er sva­ert at sa­et­te ord på. Der er man­ge, der har sva­ert ved at for­stå, at vi er nå­et så langt.« »Ja, ja. Men på kamp­da­gen luk­ke­de de det he­le klok­ken 15, for­di kam­pen be­gynd­te klok­ken 16. Al­le gik ud for at se den, og man kun­ne na­e­sten ik­ke se no­gen tra­fik på ga­den. Jeg tror, at 95 pro­cent af Island så den kamp. Det var me­get sjovt at se, at der slet in­gen tra­fik var.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.