Mark. Hvor­dan har ’

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

Kristín María Sigt­hórs­dót­tir, 39 år – Reykjavik At­li Már Gun­nars­son, 37 år – Ol­af­svik Alexander Si­gurds­son, 21 år – Reykjavik Bir­gir Ágústs­son, 53 år – Reykjavík

»Jeg var hjem­me hos en ven, hvor vi så kam­pen sam­men med tre an­dre fa­mi­li­er. Vi gik helt amok. Det var så godt!«

»Folk var lidt hø­je ef­ter det mål. De skreg ba­re og var hø­je på adre­na­lin, tror jeg. Vi kun­ne ik­ke rig­tigt tro det. Al­le råb­te og skreg, som vi al­drig hav­de gjort før.« »Ja, alt­så jeg har lidt travlt, for­di jeg er til fod­bold med mit barn, men det er o.k.« »In­gen over­ho­ve­det.«

»Jeg har va­e­ret på bar med to af dem. Det var med Ei­dur Gud­jo­hn­sen og Han­nes Hal­ldórs­son, da jeg var ung. Jeg ken­der Ei­dur en lil­le smu­le, men ik­ke så godt.« ... in­tet svar...

»Jeg er ik­ke i fa­mi­lie med no­gen af dem, men jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret i fa­mi­lie med en Bir­kir Bjar­na­son el­ler Kol­be­inn Sigt­hórs­son. De er jo vo­res spil­le­re, ved du.«

»Jeg har fak­tisk al­drig va­e­ret på bar med spil­ler­ne fra lands­hol­det. Desva­er­re, men hvis jeg kun­ne va­el­ge en, skul­le det selv­føl­ge­lig va­e­re sam­men med Ei­dur Gud­jo­hn­sen.« »Gud­jo­hn­sen he­le vej­en! Han er en le­gen­de.«

»Jeg er for­ment­lig i fa­mi­lie med al­le sam­men, hvis jeg går seks-syv ge­ne­ra­tio­ner til­ba­ge i ti­den. Men jeg er ik­ke na­ert be­sla­eg­tet med no­gen af dem, så vidt jeg ved. Jeg har ik­ke tjek­ket, men du har ret i, at hvis du ta­ger en grup­pe på 21 men­ne­sker, så vil nog­le af dem va­e­re be­sla­eg­tet med dig.«

»Jeg har va­e­ret på en bar, hvor der var spil­le­re fra hol­det. Det var en­gang, hvor Ei­dur Gud­jo­hn­sen var på sam­me bar med hold­kam­me­ra­ter fra et tid­li­ge­re lands­hold. Det nu­va­e­ren­de er re­la­tivt nyt, men han var der med nog­le af de gam­le hel­te fra den­gang,« Det er jeg jo sik­kert, hvis vi skal va­e­re helt ae­r­li­ge, haha. Jeg ved, at jeg har nog­le for­bin­del­ser til et par af lands­holds­spil­ler­ne gen­nem mi­ne ven­ner. Det her er lidt pin­ligt, for jeg kan ik­ke hu­ske nav­ne­ne. Jeg ved fak­tisk slet ik­ke no­get om fod­bold for at va­e­re ae­r­lig. Jeg føl­ger ik­ke en gang med i det. Men jeg ken­der no­gen, som ken­der no­gen på lands­hol­det.«

»Ah, jeg var ik­ke fuld. Jeg rej­ste med mit barn, som er til det her sto­re fod­bold­sta­ev­ne her­op­pe med 1.100 del­ta­ge­re for børn mel­lem 9 og 10 år, så jeg så kam­pen på en fa­er­ge.«

»Det er ik­ke det stør­ste i mit liv, men det er det stør­ste i Islands sports­hi­sto­rie. Det stør­ste i mit liv var, da mi­ne børn blev født.«

»Da jeg var yn­gre, var jeg selv på ung­domslands­hol­det. Jeg spil­le­de selv fod­bold, da jeg var ung, og jeg er sam­me år­gang som Ei­dur Gud­jo­hn­sen. Men det er ik­ke så­dan, at vi er ven­ner i dag.«

»Jeg blev for fuld. Man kan se rundt på ar­bejds­plad­ser­ne her i Island, at folk har ri­me­ligt man­ge tøm­mer­ma­end. Men vi er ik­ke rus­se­re, så vi kan godt stå på vo­res ben dagen der­på. Men jeg fik selv­føl­ge­lig nog­le øl.«

»Det er helt sik­kert den stør­ste sports­be­gi­ven­hed i Islands hi­sto­rie. 10 pro­cent af na­tio­nen er ta­get til Frank­rig, og det er al­drig sket i Island før.«

»Jeg be­gynd­te med at spil­le fod­bold, da jeg var fem år gam­mel, og jeg spil­le­de, til jeg blev 17 år gam­mel. Jeg kom dog ik­ke på lands­hol­det. Jeg var ik­ke god, og du kan jo selv se, hvor go­de vo­res spil­le­re er.«

»Jeg blev fak­tisk ik­ke fuld i går, men kun for­di jeg skul­le ar­bej­de i dag. Jeg blev fuld i lør­dags, da vi spil­le­de mod Un­garn. Ret fuld fak­tisk. Jeg er ret sik­ker på, der er man­ge med ho­ved­pi­ne i dag.«

»På et sport­s­ligt ni­veau er det. Men det er jo et spørgs­mål om di­ne børn, og der kan du nok ik­ke helt sam­men­lig­ne de to ting. Det er den stør­ste sport­s­li­ge be­drift, selv hvis du ta­ger hånd­bold­hol­dets me­dal­je ved OL. Vi for­sø­ger sta­dig at for­stå det her­op­pe«. »Da jeg spil­le­de, var det i Islands na­est­bed­ste ra­ek­ke. Men jeg kom al­drig ta­et på.« men jeg ken­der ham ik­ke per­son­ligt. Han er og­så lidt ta­et­te­re på min al­der end de an­dre.

»Jeg er sik­ker på, at man­ge ren­der rundt og er hø­je på li­vet, men man­ge af os er og­så nødt til at ar­bej­de vi­de­re på vo­res pro­jek­ter. Li­vet fort­sa­et­ter, og vi skal hu­ske at holde be­ne­ne på jor­den, men Eng­land mod Island bli­ver en sur­re­a­li­stisk op­le­vel­se med al­le de stjer­ner. Selv jeg, der ik­ke ved no­get om fod­bold, ken­der nok me­re til Eng­lands lands­hold end vo­res eget.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.