Tek­nik­nør­dens

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OUTSIDEREN va­ek og hop­pe­de op på det øver­ste trin som Dan­marks bed­ste i den en­som­me kamp mod klok­ken.

In­gen af de er­kla­e­re­de me­dal­je­fa­vo­rit­ter kun­ne ho­no­re­re for­vent­nin­ger­ne.

På for­hånd var den un­ge Gi­ant Alpe­cin-ryt­ter Sø­ren Kragh An­der­sen ud­råbt til lil­le fa­vo­rit af Dan­marks Cyk­le Uni­ons sport­s­chef Lars Bon­de, som oven­på flot­te pra­e­sta­tio­ner i sid­ste uges eta­pe­løb i Hol­land tro­e­de mest på den 21-åri­ge Wor­ldTour-ryt­ter for­an sid­ste års top tre, Chri­stop­her Juul-Jen­sen, Rasmus Qu­aa­de og Mads Würtz Sch­midt.

Men i ste­det for det 21-åri­ge stor­ta­lent, som valg­te at ud­gå, blev en 10 år ae­l­dre ryt­ter, der til dag­lig har en en helt al­min­de­lig 37 ti­mers ar­bejds­u­ge, dansk me­ster.

»Det er helt klart min stør­ste sejr no­gen­sin­de. Det her har va­e­ret mit sto­re mål for sa­e­so­nen, og jeg tro­e­de på, at jeg vil­le kom­me på po­di­et. Så vil­le det va­e­re de sid­ste se­kun­der, som kom til at skil­le os,« fastslog vin­de­ren nøg­ter­nt ef­ter at va­e­re ble­vet hyl­det og ik­la­edt en Dan­ne­brogstri­cot så rum­me­lig, at den po­se­de på hans spink­le over­krop.

Da de sid­ste ryt­te­re med to mi­nut­ters mel­lem­rum blev sendt ud, var der ik­ke no­get, der ty­de­de på, at der var en min­dre sen­sa­tion på vej. Dybt fo­ku­se­re­de sad tem­po­jer­ne­ne på linje på hver de­res pla­sti­c­stol, med den drå­be­for­me­de hjelm ta­et spa­endt og ven­te­de på at bli­ve sendt af sted. Dybt fo­ku­se­re­de, klar til at smel­te sam­men med de­res fart­ma­ski­ner, lig­ne­de de hver isa­er et godt bud på tit­len. Her var bå­de en olym­pisk me­ster i form af Las­se Nor­man Han­sen, U23-ver­dens­meste­ren Mads Würtz Sch­midt, en tid­li­ge­re num­mer seks ved VM i en­kelt­start, Rasmus Qu­aa­de, og Wor­ldTour-ryt­ter­ne Val­gren og Juul-Jen­sen, der på skift kør­te ned ad ram­pen og ud på den 43 ki­lo­me­ter lan­ge ru­te.

Men den se­ne­re dan­ske me­ster var al­le­re­de ble­vet sendt af­sted som den sy­ven­desid­ste ryt­ter. Og på mel­lem­ti­der­ne var det ty­de­ligt, at Mar­tin Toft Mad­sen kør­te for at ta­ge tit­len.

»Vi lag­de ud med at kø­re i mod­vind, så jeg star­te­de hår­de­re, end jeg nor­malt vil­le gø­re. Så måt­te jeg ba­re prø­ve at holde hjem på den an­den halv­del, og det lyk­ke­des jo me­get godt.«

I mål var han 12 se­kun­der hur­ti­ge­re end num­mer to, Tin­koff-ryt­te­ren Mi­cha­el Val­gren, mens en an­den hjem­lig ryt­ter, Kasper As­gre­en fra Team Tre­for, tog tred­je­plad­sen. Godt til­freds Val­gren var fak­tisk godt til­freds med sin sølv­me­dal­je, selv­om han blev slå­et af en ryt­ter fra et hjem­ligt Con­ti­nen­tal-hold.

»Mit mål var ba­re at kø­re i top fem, og dét, må man si­ge, lyk­ke­des. Det bla­e­ste me­get. Jeg prø­ve­de ba­re at holde min egen ryt­me, og så ’dø­de’ jeg de sid­ste ot­te ki­lo­me­ter. Og vi ved jo godt, at der er et ka­em­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.