Tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

højt ni­veau hos de hjem­li­ge ryt­te­re.«

Rasmus Qu­aa­de, der sam­men med Las­se Nor­man ud­gør det dun­ken­de hjer­te bag de dan­ske OLdrøm­me om me­dal­jer i hold­for­føl­gel­ses­lø­bet på ba­nen, hav­de en punk­te­ring un­der­vejs, men han var al­li­ge­vel slemt skuf­fet, da han kom til sig selv ef­ter som sa­ed­van­lig at ha­ve kørt sig helt ud.

»Punk­te­rin­gen var ret ir­ri­te­ren­de, og jeg hå­ber da, at den har ko­stet me­get tid. Jeg kom al­drig oven­på med gea­ret, og så er det sva­ert at kø­re en god en­kelt­start. Jeg er ik­ke så godt kø­ren­de, og må­ske bur­de jeg ha­ve ju­ste­ret mi­ne for­vent­nin­ger ef­ter det, men når man vun­det DM to gan­ge, kom­mer man her kun for gul­det, så selv­føl­ge­lig er jeg skuf­fet,« sag­de ryt­te­ren med sve­den lø­ben­de ned over bryst­kas­sen.

Den nye dan­ske me­ster kun­ne der­i­mod gla­e­de sig over en per­fekt gen­nem­ført plan.

»Jeg er no­get af en tek­nik­nørd, og jeg ved pra­e­cis, hvor man­ge watt jeg kan tra­e­de, og hvor hur­tigt jeg så kø­rer. Jeg hav­de reg­net på det og sam­men­lig­net med sid­ste gang, der blev kørt her­ne­de for tre år si­den, så jeg vid­ste godt, jeg kun­ne kø­re med om sej­ren.«

I en al­der af 31 år står de uden­land­ske prof-hold na­ep­pe i kø for at hen­te den nye dan­ske tem­po­kon­ge, men han er glad for sin til­va­e­rel­se, hvor han er sik­ker på det dag­li­ge brød uan­set, hvor hur­tigt han kø­rer på cy­kel.

»Man kan da godt ta­en­ke over, hvad det kun­ne va­e­re ble­vet til, hvis jeg var be­gyndt tid­li­ge­re, men jeg kan godt li­de at ha­ve cyk­lin­gen til krop­pen og be­ne­ne og mit job til ho­ve­d­et. Jeg mø­der jo og­så man­ge af de un­ge ude til lø­be­ne her­hjem­me og op­le­ver, hvor­dan de kna­ek­ker, for­di de skal le­ve­re hver weekend. Jeg hå­ber ba­re, at sej­ren her kan va­e­re med til at sik­re os ad­gang til Dan­mark Rundt og må­ske og­så gi­ve nog­le star­ter i nog­le spa­en­den­de løb, som jeg el­lers ik­ke hav­de få­et. Og så kun­ne det da va­e­re fedt at kom­me med til VM i en­kelt­start – så vidt jeg har for­stå­et, vil ru­ten og­så lig­ge godt til mig der,« lød den hå­be­ful­de op­for­dring til DCU-sport­s­che­fen fra den ny­kå­re­de dan­ske me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.