Løk­ke på Bak­ken midt i kri­sen

BT - - NYHEDER -

BREXIT

Ef­ter mid­da­gen fort­sat­te sel­ska­bet i Cir­kus­revy­en, hvor stats­mi­ni­ste­ren ’gla­e­de­de sig til at se Lis­bet Da­hl’, der tra­di­tio­nen tro skul­le pa­ro­di­e­re ham.

Alt i alt en af­ten i fest­ligt lag. Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der i den tryk­ken­de var­me uden for re­stau­ran­ten sip­pe­de vand af et stort fa­dølskrus, var dog ma­er­ket af da­gens be­gi­ven­he­der, for­tal­te han til BT.

»Det har va­e­ret en trist, trist dag,« sag­de han, in­den han gik ned i Lau­ras Køk­ken, hvor der blev ska­en­ket kølig hvid­vin i glas­se­ne.

»I den for­stand er det jo me­get godt trods alt at kun­ne en­de den med et smil på la­e­ben, når det er no­get, jeg har ta­enkt på og ar­bej­det med he­le da­gen,« sag­de han. Et kne­bent fler­tal Det blev et kne­bent fler­tal, der tors­dag stem­te Stor­bri­tan­ni­en ud af EU, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen står over for en ka­em­pe ud­for­dring for blandt an­det at gen­vin­de dan­sker­nes skran­ten­de til­lid til Den Eu­ro­pa­ei­ske Uni­on. En ho­ved­pi­ne, som han hav­de ta­get med sig på Bak­ken, for­tal­te han. Ik­ke en uven­tet ting »Men i mod­sa­et­ning til så man­ge an­dre kri­ser, der kun­ne op­stå, er det her ik­ke en uven­tet ting. Vi har jo he­le ti­den vidst, at når man la­ver en fol­ke­af­stem­ning i Stor­bri­tan­ni­en, kun­ne den en­de på beg­ge må­der. Me­nings­må­lin­ger­ne har va­e­ret ta­et­te, og der­for har jeg og­så ta­enkt igen­nem, hvad der sker, hvis det blev et nej,« sag­de Lars Løk­ke om val­gets ud­fald.

»Det har va­e­ret en travl dag, hvor jeg har talt med man­ge kol­le­ger rundt om­kring i Eu­ro­pa. Men der sker jo ik­ke me­re i dag.« »Ik­ke i re­la­tion til det her. Det er en fuld­sta­en­dig plan­lagt kri­se, som vi har så me­get styr på, som man over­ho­ve­det kan ha­ve. Men det bli­ver en ka­em­pe ud­for­dring og og­så stør­re, end jeg tror, no­gen egent­lig fo­re­stil­ler sig. Fo­re­stil dig ba­re at ha­ve va­e­ret gift i 46 år og så at skul­le skil­les. Det her hand­ler om lan­de, og det er ka­em­pe kom­pli­ce­ret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.