Brexit ram­mer din pen­ge­pung

BT - - NYHEDER -

BYE-BYE ker det de an­dre. Der­for vil vi og­så ma­er­ke brexit i Dan­mark,« si­ger øko­no­misk rå­d­gi­ver Kim Va­len­tin fra Fi­nans­hu­set Fre­dens­borg til BT.

Det bri­ti­ske ’good­bye’ til EU-fa­el­les­ska­bet vil på­vir­ke dan­sker­nes pri­va­tø­ko­no­mi på fle­re for­skel­li­ge om­rå­der. Først og frem­mest har det di­rek­te be­tyd­ning for vo­res pension. Når ak­tie­mar­ke­det li­der, som det ske­te i går, bli­ver den op­spa­re­de for­mue min­dre va­erd.

»Pen­sio­nen er det om­rå­de, hvor dan­sker­ne vil ma­er­ke en ef­fekt i før­ste om­gang. De en­kel­te dan­ske­re kan gå ind på de­res pen­sions­op­spa­ring og se, hvad det har be­ty­det,« for­kla­rer Kim Va­len­tin.

Og­så på bo­lig­mar­ke­det vil det få be­tyd­ning, at bri­ter­ne har sa­en­ket EU-fla­get. Bå­de de kor­te og de lan­ge ren­ter faldt i går som føl­ge af, at in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer nu flok­kes om de sik­re dan­ske re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner.

Det fast­for­ren­te­de 2,5-pro­cent­lån, der lå på vip­pen, er nu rø­get ud til for­del for 2-pro­cent­lå­net. Og og­så flek­slå­ne­ne er ble­vet bil­li­ge­re. F5ren­ten faldt fra 0,46 pct. til 0,35 pct, mens F3-ren­ten dyk­ke­de fra 0,17 pct. til nu 0,06 pct. Bes­pa­rel­sen er hen­holds­vis 720 og 780 kr. på års­ba­sis per lånt mil­li­on. Øko­no­misk ned­t­ur »De dan­ske re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner be­trag­tes som me­get sik­re, og der­for er det ik­ke over­ra­sken­de, at in­ve­sto­rer­nes ef­ter­spørgsel sti­ger på en dag, hvor de dår­li­ge nyhe­der står i kø på an­dre mar­ke­der.

Det kom­mer bo­li­ge­jer­ne til go­de i form af hø­je­re kur­ser og der­ved la­ve­re ren­ter,« si­ger bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit.

Hun un­der­stre­ger dog, at bo­li­ge­je­re ik­ke bør jub­le alt for me­get over ren­te­fal­det.

»På lidt la­en­ge­re sigt er det va­erd at hu­ske på, at de la­ve ren­ter er ud­tryk for en stør­re usik­ker­hed, der nemt kan be­ty­de la­ve­re va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se i de kom­men­de år,« si­ger hun.

Kim Va­len­tin me­ner, at der er ri­si­ko for en stør­re øko­no­misk ned­t­ur i eu­ro­pa­ei­sk øko­no­mi, som kan med­fø­re fy­rings­run­der.

»Eu­ro­pa ha­en­ger i fin­ger­neg­le­ne va­ekst­ma­es­sigt, og det her kan be­ty­de, at vi kom­mer end­nu me­re bag­ud, end vi er i for­vej­en.

Al­le de lan­de, der hand­ler med Eng­land, vil op­le­ve, at de en­gel­ske virk­som­he­der an­nul­le­rer or­drer, for­di pun­det er fal­det.

Der­med skal de ha­ve ek­stra pen­ge op af lom­men for at kø­be f.eks. dan­ske va­rer, og det har de ik­ke råd til. Na­e­ste skridt er, at folk bli­ver fy­ret,« si­ger Kim Va­len­tin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.