JOB

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge fi­nans­rå­d­gi­ver Kim Va­len­tin er der ik­ke no­gen tvivl om, at det bri­ti­ske far­vel til EU vil re­sul­te­re i fy­rin­ger - sa­er­ligt i in­du­stri­en.

»Det vil bli­ve dy­re­re for bri­ti­ske virk­som­he­der at kø­be va­rer i an­dre lan­de, og der­med bli­ver de tvun­get til at an­nul­le­re or­drer. Li­ge nu bli­ver der holdt al­vor­li­ge mø­der i be­sty­rel­ser­ne rundt om­kring,« på­pe­ger han.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer fryg­ter, at det bri­ti­ske EUe­xit vil for­rin­ge vil­kå­re­ne for at sa­el­ge va­rer til Stor­bri­tan­ni­en mar­kant. »Dansk eks­port til Stor­bri­tan­ni­en vil øje­blik­ke­ligt bli­ve ramt på ind­tje­nin­gen på grund af det kraf­ti­ge fald i pun­det,« si­ger che­fø­ko­nom Frank Øland iføl­ge Ritzau.

Det bri­ti­ske pund faldt i går om­kring 10 pct. i for­hold til dol­la­ren til det la­ve­ste ni­veau si­den 1985.

Så har du fun­det kuf­fer­ten frem fra lof­tet, for­di som­mer­fe­ri­en skal bru­ges på shop­ping i Lon­don el­ler på whi­sky-smag­ning i Skot­land, så frygt ej et bri­tisk exit fra EU. For med brexit, hvor pun­det står til de­va­lu­e­ring, bli­ver det bil­li­ge­re at kø­be tøj og spi­ri­tus. »Hvad det kom­mer til at be­ty­de, kom­mer an på, hvor me­get pun­det fal­der. Jeg er ik­ke sik­ker på, de­va­lu­e­rin­gen vil be­ty­de så me­get for fly­bil­let­ter, men ho­telva­e­rel­set fal­der nok om­kring 20 pct., og bil­let­ter til fod­bold­kam­pe bli­ver og­så bil­li­ge­re,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Spies Tor­ben An­der­sen. Det er ik­ke kun bri­ter­ne, der har grund til at spe­ku­le­re over, hvor­dan de­res øko­no­mi vil se ud i kølvan­det på ’brexit’. Stor­bri­tan­ni­ens far­vel til EU-med­lem­ska­bet, som nu er en re­a­li­tet, vil få mar­kan­te øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser i en lang ra­ek­ke an­dre lan­de - og­så i Dan­mark.

Val­gre­sul­ta­tet send­te i går det bri­ti­ske pund ned på sit la­ve­ste ni­veau i 30 år, mens ak­tie­mar­ke­der­ne tog et vold­somt dyk, og de dan­ske ren­ter fulg­te og­så med nedad.

»De eu­ro­pa­ei­ske lan­des øko­no­mi­er er som do­mi­no­brik­ker, så når der sker no­get i det ene land, på­vir-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.