FORBRUG

BT - - NYHEDER -

EU­bor­ge­re har en lang ra­ek­ke fa­el­les ret­tig­he­der som for­bru­ge­re. Uan­set om det dre­jer sig om tøj, mo­bil­te­le­fo­ner el­ler pak­ke­rej­ser, sik­rer eu­ro­pa­ei­sk lov, at vi al­le har sam­me ret­tig­he­der og sam­me be­skyt­tel­se, li­ge­gyl­digt hvor vi er i EU. F.eks. er der sa­er­li­ge EU-reg­ler for net­han­del, der sik­rer re­tur­ret og reg­ler om en ri­me­lig han­delsprak­sis. Der­u­d­over er der i EU og­så en lang ra­ek­ke fa­el­les sik­ker­heds­stan­dar­der for, hvad pro­duk­ter må in­de­hol­de.

Ef­ter brexit kan du ik­ke va­e­re sik­ker på, at du har de sam­me ret­tig­he­der, når du kø­ber va­rer el­ler tje­ne­stey­del­ser i Stor­bri­tan­ni­en – en­ten on­li­ne el­ler i fy­si­ske bu­tik­ker.

Til gen­ga­eld kan du – i hvert fald kortva­rigt – gla­e­de dig over, at du kan spa­re pen­ge, da det bri­ti­ske pund er fal­det va­e­sent­ligt i kurs.

Det dan­ske ak­tie­mar­ked op­le­ve­de i går en af de stør­ste ned­t­u­re no­gen­sin­de, ef­ter at bri­ter­ne har stemt for at for­la­de EU-sam­ar­bej­det.

Fal­det i ak­tie­kur­ser­ne kan af­la­e­ses di­rek­te på din pen­sions­op­spa­ring, der er ble­vet min­dre va­erd. Alt af­ha­en­gig af hvil­ken ri­si­kopro­fil, du har, bli­ver en vis an­del af din op­spa­ring in­ve­ste­ret i ak­tier. Når mar­ke­det ta­ger et dyk, ram­mer det der­for din for­mue med det sam­me. Det to­ne­an­gi­ven­de C20 Cap-in­deks faldt i går med 6,4 pct.. Sa­er­ligt hårdt er det gå­et ud over bankak­tier og sel­ska­ber som Pan­dora, FLS­midth, ISS, Vest­as og DSV. Den enes død. Den an­dens brød. Så­dan ly­der et gam­melt ord­s­prog, som kan bli­ve ak­tu­elt for den far­ve­ri­ge og kon­tro­ver­si­el­le tid­li­ge­re Lon­dons borg­me­ster Bo­ris Jo­hn­son, som i går kald­te det over­ra­sken­de val­gre­sul­tat ’en stor­slå­et mu­lig­hed for na­tio­nen’. For i kølvan­det på, at David Ca­meron an­non­ce­re­de sin exit som Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster som føl­ge af val­gre­sul­ta­tet, er det nem­lig ham, Bo­ris Jo­hn­son, der ud­rå­bes som fa­vo­rit til at over­ta­ge den magt­ful­de post. Blot en uge ef­ter, at han kun­ne fejre sin 52 års fød­sels­dag. Og blot en må­ned ef­ter, at han drog pa­ral­lel­ler mel­lem EU og Hit­ler.

»Na­po­leon, Hit­ler og for­skel­li­ge an­dre folk for­søg­te det­te, og det end­te tragisk. EU er et for­søg på at gø­re det sam­me med en an­den me­to­de,« sag­de Bo­ris Jo­hn­son om dét, han så som EUs for­søg på at ska­be en su­per­stat.

Hvor over­dre­ven den ud­ta­lel­se end måt­te ly­de i nog­les ører, så kan man ik­ke af­vi­se, at net­op den slags li­ge­frem­me ud­ta­lel­ser har va­e­ret tun­gen på va­egtskå­len for rig­tig man­ge bri­ter, da de tors­dag stod i stem­me­bok­sen.

For det er net­op sit unik­ke ta­lent for at kal­de en spa­de for en spa­de, der har gjort Bo­ris Jo­hn­son til ik­ke blot en af de mest far­ve­ri­ge, men og­så po­pu­la­e­re po­li­ti­ske fi­gu­rer i Stor­bri­tan­ni­en. Ik­ke mindst un­der den se­ne­ste tids po­li­ti­ske de­bat om ja el­ler nej til EU.

El­ler som hans dan­ske ven, over­borg­me­ster Frank Jen­sen, tid­li­ge­re i år sag­de til BT:

»Med ham har nej-si­den i Eng­land få­et en vir­ke­lig ka­ris­ma­tisk fol­ke­lig fi­gur, hvis be­tyd­ning for kampag­nen man på in­gen må­de skal un­der­vur­de­re.« Stu­de­re­de med Ca­meron Hva­den­ten nej-si­dens sejr skal til­skri­ves Bo­ris Jo­hn­son el­ler ej, så var hans gam­le stu­di­e­kam­me­rat David Ca­meron al­le­re­de for fle­re må­ne­der si­den ude med hå­nen­de an­kla­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.