Spørg dan­sker­ne!

BT - - NYHEDER -

Når bri­ter­ne har få­et en af­ta­le på plads med EU, vil det va­e­re helt na­tur­ligt, at vi og­så hol­der en fol­ke­af­stem­ning her­hjem­me om den sam­me af­ta­le Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl (DF) ik­ke har for­hand­let han­del­s­af­ta­ler si­den 1973,« si­ger han.

Ni­els Thy­ge­sen fin­der det be­kym­ren­de, at den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron i går med­del­te, at han vil ven­te til ok­to­ber med at op­si­ge det bri­ti­ske med­lem­skab.

»Han kun­ne gø­re det med det sam­me. Men må­ske er bri­ter­ne ik­ke klar med de­res krav end­nu. Det cen­tra­le spørgs­mål er det han­del­s­ar­ran­ge­ment, de øn­sker at få. En mu­lig­hed er, at bri­ter­ne si­ger, at de nu er et selv­sta­en­digt land, der for­hand­ler på al­le om­rå­der. Det kan bli­ve me­get lang­va­rigt, men er nok den mest re­a­li­sti­ske løs­ning. Bri­ter­ne har va­e­ret me­get af­vi­sen­de over­for at va­e­re med i det in­dre mar­ked på de vil­kår ,Nor­ge har. Hvor man be­ta­ler kon­tin­gent til EU, men ik­ke har no­gen ind­fly­del­se,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.