Uge­blads-boss stop­per ef­ter roy­a­le skan­da­ler

BT - - NYHEDER -

ME­DI­ER prin­ses­se Ma­rie nem­lig ha­ve få­et fo­re­ta­get en bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tion i Li­tau­en i juni 2014 - en på­stand, der iføl­ge kon­ge­hu­set er pu­re op­spind.

Det fik Er­ling Tind Lar­sen til at tra­ek­ke hi­sto­ri­en til­ba­ge i ok­to­ber 2015 med føl­gen­de be­grun­del­se:

»Da vi bli­ver kon­tak­tet af kon­ge­hu­set, ta­ger vi igen kon­takt til vo­res kil­der, og de fast­hol­der hi­sto­ri­en. Og vi vil jo til en­hver tid be­skyt­te vo­res kil­der, der­for kan vi ik­ke uden at af­slø­re, hvem de er, fø­re be­vis for, at vo­res på­stand er rig­tig. Der­for er det og­så en prin­ci­pi­el be­slut­ning, der gør, at vi hel­le­re vil tra­ek­ke hi­sto­ri­en Det er bran­da­er­ger­ligt, at vi la­ve­de de to for­si­der. Det sy­nes he­le re­dak­tio­nen og jeg selv. Det har jo skabt tvivl om linj­en til­ba­ge end at af­slø­re vo­res kil­der. Folk skal vi­de, at når de forta­el­ler no­get til os, så forta­el­ler vi ik­ke vi­de­re, hvem de er,« for­tal­te han til BT.

Indtil der er fun­det en af­lø­ser, vil Ma­ri­an­ne Gram, uge­blads­di­rek­tør i Eg­mont, over­ta­ge rol­len som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Her&Nu. ’Bran­da­er­ger­ligt’ Tid­li­ge­re har Er­ling Tind Lar­sen selv ud­talt, at han har va­e­ret over­ra­sket over kon­ge­hu­sets kraf­ti­ge re­ak­tion på de to hi­sto­ri­er.

Han un­der­stre­ger, at der ’selv­føl­ge­lig er for­skel på re­search og det at tryk­ke hi­sto­ri­en’:

»Det er to for­skel­li­ge slags hi­sto­ri­er, men i det se­ne­ste til­fa­el­de (Kron­prin­sen og ut­ro­skab, red.), var det, for­di vi hav­de talt med kon­ge­hu­set, hvor de hav­de haft al­le mu­lig­he­der for at re­a­ge­re på Jakob Ol­riks ud­ta­lel­ser. Men de sva­re­de med et skul­der­tra­ek og gad over­ho­ve­det ik­ke kom­men­te­re det. Så det kom lidt bag på mig, at der kom bål og brand, da vi så tryk­te det,« si­ger Er­ling Tind Lar­sen.

I dag står Er­ling Tind Lar­sen ved, at hi­sto­ri­en over­t­rå­d­te loven, som me­di­ejurist Vi­be­ke Bor­berg og­så kon­klu­de­re­de.

»Det er der in­gen tvivl om, når man ser på det i bag­klog­ska­bens lys, Det er bran­da­er­ger­ligt, at vi la­ve­de de to for­si­der. Det sy­nes he­le re­dak­tio­nen og jeg selv. Det har jo skabt tvivl om linj­en,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.