SERIEMORDER

BT - - NYHEDER -

DOBBELTLIV for­di hun ger­ne vil­le hja­el­pe. Et job som ufag­la­ert med­hja­el­per på et ple­je­hjem gjor­de ud­sla­get for hen­de, og hun søg­te om op­ta­gel­se på sy­geple­jesko­len i Her­lev om­kring år 2004.

Si­de­lø­ben­de med stu­di­er­ne fød­te hun sin dat­ter, før hun gik til ek­sa­men og slut­te­de af med et flot 12-tal. God og ka­er­lig mor Hun be­skri­ves som en god og ka­er­lig mor og en hen­gi­ven ka­e­re­ste, der var i gang med at op­byg­ge et hjem og be­gyn­de et nyt ka­pi­tel med pla­ner om fa­mi­lie­for­ø­gel­se med sin nu­va­e­ren­de ka­e­re­ste.

Af kol­le­ger­ne blev hun i ret­ten be­skre­vet som dyg­tig. Fag­ligt kom­pe­tent. Og ad to om­gan­ge blev hun af kol­le­ger­ne valgt som ar­bejds­mil­jø­re­pra­e­sen­tant.

En over­sy­geple­jer­ske på den me­di­cin­ske af­de­ling M 130, hvor Chri­sti­na Ai­strup Han­sen blev an­sat ef­ter sin ek­sa­men, før hun i 2012 skif­te­de til aku­taf­de­lin­gen, for­tal­te, at hun var ked af, at hun skif­te­de af­de­ling.

»Hun er en dyg­tig sygeplejerske og har tjek på tin­ge­ne. Jeg vil­le nø­digt af med hen­de, for hun var me­get dyg­tig, og hun var en god la­e­re­me­ster,« for­kla­re­de over­sy­geple­jer­sken. Hun er in­gen død­sen­gel. Hun er en døds­d­ja­e­vel. For der er ik­ke skyg­gen af med­li­den­hed i det, hun har gjort om nog­le af de aku­t­te si­tu­a­tio­ner, hun hav­de stå­et i. »Hun for­tal­te om dem i ma­len­de ven­din­ger,« for­kla­re­de et vid­ne, som og­så en­gang hav­de mod­ta­get et bil­le­de fra Chri­sti­na Ai­strup Han­sen af blandt an­det de tå­sed­ler, som sa­et­tes om pa­tien­ters fød­der, når de er dø­de.

»Vi kan al­le sam­men stå i si­tu­a­tio­ner, som er gen­forta­el­lings­va­er­di­ge, for­di de er ex­cep­tio­nel­le, men Chri­sti­na hav­de fle­re af dem og kun­ne godt li­de at gen­forta­el­le dem,« for­tal­te kol­le­ga­en og for­kla­re­de, at hun tro­e­de, den 31-åri­ge kvin­de for­tal­te dem for at ska­be op­ma­er­k­som­hed om sig selv, da hi­sto­ri­er­ne hand­le­de me­re om hen­des hand­lin­ger end om pa­tien­ter­nes til­stand. Sø­ger spa­en­ding Fle­re kol­le­ger be­gynd­te at om­ta­le sa­er­ligt hek­ti­ske vag­ter med den nu drabs­døm­te sygeplejerske som ’Chri­sti­na Han­sen-vag­ter’. Blandt an­det for­di der iføl­ge nog­le af kol­le­ger­ne, der har vid­net, var et på­fal­den­de stort an­tal døds­fald og man­ge, der kom på in­ten­siv, når hun var på vagt.

At hun var glad for dra­ma og søg­te spa­en­ding, som nog­le af vid­ner­ne har for­talt, gik og­så igen i den men­taler­kla­e­ring, der blev la­vet om den 31-åri­ge kvin­de.

Af den frem­gik det, at hun li­der af en så­kaldt hi­strio­nisk per­son­lig­heds­for­styr­rel­se. Den er blandt an­det ken­de­teg­net ved ’over­fla­disk­hed’, ’ego­cen­tri­ci­tet’ , ’ved­va­ren­de sø­gen ef­ter spa­en­ding i til­va­e­rel­sen’ og mang­len­de ev­ne til em­pa­ti.

En ma­ni­p­u­le­ren­de ad­fa­erd er og­så et ty­pisk tra­ek, og i per­sonun­der­sø­gel­sen af sy­geple­jer­sken blev det og­så kon­sta­te­ret, at hun ’sco­rer us­a­ed­van­ligt højt på ut­ro­va­er­dig­heds­ska­la­en’.

An­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen for­kla­re­de i ret­ten, at mo­ti­vet til dra­be­ne skul­le fin­des i net­op hen­des per­son­lig­heds­struk­tur.

»Hun har ar­ran­ge­ret sig selv som ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver i et bizart sku­e­spil, hvor pa­tien­ter­ne er hen­des sta­ti­ster,« for­kla­re­de han un­der sin pro­ce­du­re.

»Hun er in­gen død­sen­gel. Hun er en døds­d­ja­e­vel. For der er ik­ke skyg­gen af med­li­den­hed i det, hun har gjort.«

Liv­s­tids­dom­men blev an­ket på ste­det af Chri­sti­na Ai­strup Han­sens for­sva­rer, der me­ner, at hun skal fri­ken­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.