Mor­der i ny­e­re tid

BT - - NYHEDER -

be­gå si­ne for­bry­del­ser over la­en­ge­re tid.

Ud­over Ama­ger­man­den, som jeg vil be­teg­ne som en se­ri­e­for­bry­der af va­er­ste ka­li­ber, så har vi stort set ik­ke haft se­ri­e­mor­de­re i Dan­mark, men når man som sy­geple­jer­sken er dømt for at slå tre men­ne­sker ihjel, så vil jeg klas­si­fi­ce­re hen­de som seriemorder,« si­ger Kurt Kragh.

Fak­tisk skal vi helt til­ba­ge til 1921 for at fin­de dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste kvin­de­li­ge seriemorder.

Dag­mar Over­by – el­ler Eng­le­ma­ger­sken, som hun blev kaldt – adop­te­re­de ulyk­ke­li­ge kvin­ders børn, som hun i ste­det for at ta­ge sig af, slog ihjel.

Hun blev dømt for ot­te drab, men hav­de for­ment­lig op mod 25 på samvit­tig­he­den. Der har va­e­ret se­ri­e­for­bry­de­re ef­ter hen­de, men in­gen se­ri­e­mor­de­re. Ud­over Ama­ger­man­den, som jeg vil be­teg­ne som en se­ri­e­for­bry­der af va­er­ste ka­li­ber, så har vi stort set ik­ke haft se­ri­e­mor­de­re i Dan­mark 29-åri­ge Si­mon Ler­king-Her­skov har nu få­et ret­tens ord for, at den 31-åri­ge sygeplejerske Chri­sti­na Han­sen slog hans far­far, den 72-åri­ge Ar­ne Harskov, ihjel. »Jeg fø­ler, at der er sket ret­fa­er­dig­hed over for min far­far, og det gi­ver en in­dre ro,« si­ger Si­mon Ler­king-Her­skov.

I fle­re år tro­e­de han, at hans far­far dø­de en na­tur­lig død 4. marts 2012, og det var først, da han ved et til­fa­el­de hør­te om sa­gen i TV2 Nyhe­der­ne, at han fandt ud af, at hans far­fars død var en del af sagskom­plek­set mod sy­geple­jer­sken, der blev an­holdt ef­ter en nat­te­vagt i marts 2015.

»Jeg tro­e­de na­er­mest ik­ke på det, jeg hør­te i fjern­sy­net. Det er så­dan no­get, man la­e­ser om, men al­drig fo­re­stil­ler sig skul­le ske for en selv. Me­get uvir­ke­ligt.

Selv­om min far­far var me­get syg, så kan jeg ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke på, om jeg kun­ne ha­ve nå­et at si­ge far­vel til ham på ho­spi­ta­let, hvis det her ik­ke var sket.«

Han valg­te at føl­ge fle­re af rets­mø­de­r­ne fra til­hø­rer­ra­ek­ker­ne i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor det kom frem, at hans far­fars død al­le­re­de blev an­meldt som mista­en­ke­ligt på døds­af­te­nen.

»Det var ek­stremt ma­er­ke­ligt at sid­de i ret­ten og se hen­de. Det var me­get blan­de­de fø­lel­ser, der gik igen­nem mig. Li­ge fra ae­r­g­rel­se over, at det var nå­et så langt ud, til skuf­fel­se over, at sy­ge­hus­va­es­net ik­ke greb ind i ti­de.« Har ondt af fa­mi­li­en Trods dom­men føl­ger Si­mon Ler­king-Her­skov in­tet had til sy­geple­jer­sken.

»Jeg har sva­ert ved at for­stå, at det kun­ne kom­me så langt ud. Jeg har ondt af hen­des egen fa­mi­lie, som hun og­så øde­la­eg­ger, og den dat­ter, som hun me­re el­ler min­dre mi­ster, og som na­er­mest selv har børn, når hun en dag kom­mer ud,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.