Ja, bor­ger­ne vil ik­ke EU-eli­tens pro­jekt

BT - - DEBAT -

RINA RONJA KARI

på, at bor­ger­ne bli­ver hørt, og det kom­mer til at be­ty­de me­get for he­le Eu­ro­pa. Man­ge be­slut­nin­ger, der har be­tyd­ning for din og min hver­dag, har man cen­tra­li­se­ret i EU-sy­ste­met, som er me­get langt va­ek fra bor­ger­ne. Det er sva­ert at gen­nem­skue, hvad der fo­re­går i sy­ste­met, og det er end­nu sva­e­re­re at gø­re sin stem­me ga­el­den­de.

DET ER BEGYNDELSEN

er nu, at dan­sker­ne og­så bli­ver spurgt om, hvor­vidt de øn­sker at fort­sa­et­te med EU-sam­ar­bej­det, el­ler om de i vir­ke­lig­he­den øn­sker et an­det eu­ro­pa­ei­sk sam­ar­bej­de. Så vi skal ha­ve fol­ke­af­stem­nin­ger i en lang ra­ek­ke lan­de nu. Med en fol­ke­af­stem­ning gi­ver man bor­ger­ne mag­ten, hvor de kan forta­el­le EU-eli­ten, at de ik­ke øn­sker de­res pro­jekt. Men det er jo ik­ke gi­vet på for­hånd, at det kom­mer til at ske. Lars Løk­ke og an­dre EU-til­ha­en­ge­re er ik­ke me­get for at hol­de fol­ke­af­stem­nin­ger.

DET NA­TUR­LI­GE SKRIDT DER VIL VA­E­RE

Det kan la­de sig gø­re at stem­me sig ud af et EU-sam­ar­bej­de, imens ver­den sta­dig står da­gen ef­ter

nog­le kra­ef­ter i EU-eli­ten, der vil for­sø­ge at bru­ge bri­ter­nes exit som et af­sa­et til at få et end­nu sta­er­ke­re EU. Og så vil der va­e­re kra­ef­ter, der vil bru­ge det som af­sa­et til at gå den mod­sat­te vej. Man kan dog fryg­te, at EU-top­pen ik­ke ta­ger kri­tik­ken el­ler pro­blem­stil­lin­ger­ne fra bor­ger­nes si­de al­vor­ligt. Det­te har man set ek­semp­ler på tid­li­ge­re. Men be­folk­nin­gen får en ny tro på, at det kan la­de sig gø­re. Det kan la­de sig gø­re at stem­me sig ud af et EU-sam­ar­bej­de, imens ver­den sta­dig står da­gen ef­ter.

for al­le an­dre end bri­ter­ne, at der i dag er et stort be­hov for et sta­er­kt eu­ro­pa­ei­sk sam­ar­bej­de, hvor man lø­ser pro­ble­mer­ne i et fa­el­les­skab frem for at gø­re det på et in­di­vi­du­elt plan. Og vi vil i den kom­men­de tid se par­ti­er, der i for­vej­en er EU-mod­stan­de­re, rå­be op, men jeg tror ik­ke, at vi kom­mer til at se fle­re lan­de, der går i bri­ter­nes fod­spor. Så grund­la­eg­gen­de er Stor­bri­tan­ni­ens ud­tra­e­den af EU ik­ke no­get, der vil rok­ke ved EUs ek­si­stens.

DET VIL VA­E­RE DET ER TYDELIGT

fuld­sta­en­dig van­vit­tigt at af­hol­de en fol­ke­af­stem­ning i Dan­mark. Der er me­nings­må­lin­ger, der vi­ser, at der er et stort fler­tal af dan­sker­ne, som ik­ke øn­sker en af­stem­ning. Man skal jo ik­ke ha­ve en af­stem­ning, for­di der er et højtrå­ben­de min­dre­tal, der øn­sker det. I den her si­tu­a­tion hand­ler det først og frem­mest om at va­re­ta­ge dan­ske in­ter­es­ser, og der­for er der brug for, at vi krid­ter sko­e­ne og står fast i det nu­va­e­ren­de eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.