Våg­ner Eu­ro­pa den­ne gang?

Brexit

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Bri­ter­ne skal ha­ve en ny pre­mi­er­mi­ni­ster, EU skal ha­ve la­vet en kø­re­plan for, hvor­dan man skil­ler et af uni­o­nens sto­re lan­de og ik­ke mindst øko­no­mi­er ud fra ti­tu­sin­der af sider lov­tekst og kom­pli­ce­re­de sam­ar­bej­der. Fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger er, at det skal gå sta­er­kt. Må­ske skal bå­de skot­ter og nor­di­re­re til stem­m­eur­ner­ne igen - for at løs­ri­ve sig fra Stor­bri­tan­ni­en og bli­ve i EU.

Ni­gel Fa­ra­ge, le­de­ren af Ukip i Stor­bri­tan­ni­en, ud­tal­te fre­dag mor­gen, at det in­ter­es­san­te ik­ke er, hvad der nu sker med Stor­bri­tan­ni­en. Det in­ter­es­san­te er, hvad det gør ved Eu­ro­pa. Her­ef­ter pe­ge­de han hur­tigt på mu­lig­he­den for De­xit – alt­så dansk exit fra EU.

Det er ik­ke la­en­ge si­den, at Dan­mark stem­te nej til den til­valgs­ord­ning, som var for­hand­let på plads med EU. Dan­mark har tid­li­ge­re af­vist at føl­ge med ud­vik­lin­gen i EU, da vi stem­te nej til Maa­stri­ct-trak­ta­ten og se­ne­re fik vo­res for­be­hold med Edin­burg­haf­ta­len. Og så er der jo det hi­sto­ri­ske fak­tum, at vi fulg­te Stor­bri­tan­ni­en ind i EU – fryg­ten er, at vi og­så vil føl­ge dem ud. Hvad sker der i Dan­mark? Re­ge­rin­gen be­trag­ter si­tu­a­tio­nen som usik­ker og har iva­er­k­sat et kri­se­be­red­skab, men af­vi­ser sam­ti­dig klart en fol­ke­af­stem­ning i Dan­mark. Det sam­me gør Met­te Fre­de­rik­sen. En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti me­ner til gen­ga­eld, at dan­sker­ne skal ha­ve en fol­ke­af­stem­ning om vo­res EU-til­hørs­for­hold. Hvad vil DF helt pra­e­cis? DF har på det se­ne­ste talt for en løs­ning, der lan­der mel­lem den nor­ske løs­ning og en ny bri­tisk løs­ning. Da en ny bri­tisk løs­ning ik­ke fin­des end­nu, kan vi der­for ik­ke vi­de med sik­ker­hed, hvad DF ta­ler om.

Man skal no­te­re sig, at da Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl på fol­ke­mø­det holdt en ta­le om, at DF er klar til at gå i re­ge­ring, hvis man­da­ter­ne ef­ter et valg fal­der no­gen­lun­de som nu, og hvis Ven­stre be­hand­ler DF li­ge­va­er­digt, ja da na­evn­te Thu­le­sen Da­hl ik­ke EU – som el­lers al­tid har va­e­ret fa­vo­rit-und­skyld­nin­gen for, hvor­for V og DF ik­ke kan dan­ne re­ge­ring. Det skal man ik­ke tol­ke som en blan­ko­check til Løk­ke – tva­er­ti­mod. Det tra­ek­ker op til en dra­ma­tisk arm­la­eg­ning om den dan­ske EU-po­li­tik. Hvad be­ty­der det for re­ge­rin­gen? At ef­ter­å­ret bli­ver end­nu sva­e­re­re for re­ge­rin­gen. Dan­mark ha­en­ger i for­vej­en i Eu­ro­pol-brem­sen.

Stats­mi­ni­ste­ren har sagt, at han ik­ke vil va­e­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris. Det kan me­get vel bli­ve net­op EU-po­li­tik­ken, der vi­ser sig at bli­ve det po­li­ti­k­om­rå­de, der får Løk­ke til at mø­de sy­re­gra­en­sen. Hvor står dan­sker­ne? En frisk Me­ga­fon-må­ling for TV2 (gen­nem­ført den 20. juni) vi­ser, at 60 pct. at de ads­purg­te me­ner, at det er ’godt’ el­ler ’me­get godt’ for Dan­mark at va­e­re med­lem af EU, mens kun 20 pct. me­ner at det er ’dår­ligt’ el­ler ’me­get dår­ligt’ (3 pct. ’ved ik­ke’ og 17 pct. ’hver­ken/el­ler’). Men kun en tå­be (ja-si­ger) fryg­ter ik­ke en fol­ke­af­stem­ning om EU! Hvor­dan re­a­ge­re­de mar­ke­der­ne på Brexit? Nat­tens de­tal­je fra af­stem­nin­gen var, da Fi­nan­ci­al Ti­mes sim­pelt­hen gav op og op­da­te­re­de føl­gen­de: ’Po­und lo­sing against, well, eve­ryt­hing’ (Pun­det ta­ber i for­hold til…alt). Og­så det dan­ske ak­tie­mar­ked vi­ste fald på isa­er ban­ker­nes ak­tier, men det er vig­tigt at hu­ske, at det er et mid­ler­ti­digt øje­bliks­bil­le­de, som helt sik­kert vil aen­dre sig. Til det bed­re el­ler det va­er­re. Hvad med det in­ter­na­tio­na­le sam­fund? Det skor­te­de ik­ke på dan­ske po­li­ti­ke­re, der men­te, at Pu­tin gla­e­der sig over re­sul­ta­tet. Do­nald Trump for­søg­te na­er­mest at gø­re sej­ren til sin egen plat­form. Ma­ri­ne Le Pen er­kla­e­re­de lyk­ke­ligt, at Eu­ro­pa er ik­ke død – det er EU. Men ge­ne­relt var der flest stats- og re­ge­rings­che­fer, som men­te, at det var en hi­sto­risk og trist dag. Så ryg­ter­ne om den sto­re idés død er sta­er­kt over­drev­ne. Og man­dag mø­des EU-top­pen hos Mut­ti Mer­kel for at ka­em­pe for fa­el­les­ska­bet. Hvad er bund­linj­en? For­tolk­nin­gen af de eu­ro­pa­ei­ske be­folk­nin­gers EU-skep­sis bør ef­ter­hån­den be­va­e­ge sig ind i en kon­struk­tiv fa­se, som får EUs stats- og re­ge­rings­che­fer til at sa­et­te tur­bo på at få slan­ket og re­for­me­ret EU. Hver gang skep­ti­ker­ne vin­der, kal­der til­ha­en­ger­ne det et ’wa­ke up call’ uden dog at våg­ne op. Nu rin­ger va­ek­k­eu­re­ne højt overalt i Eu­ro­pa. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Hver gang skep­ti­ker­ne vin­der, kal­der til­ha­en­ger­ne det et ’wa­ke up call’ uden dog at våg­ne op

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.