Ha­e­vi som ba­re hell

BT - - KULTUR -

Psy­ko­log Pia Cal­le­sen me­ner, at det er gi­ver en po­si­tiv ef­fekt, når man er på festi­val og bry­der si­ne fa­ste ram­mer.

»Mu­sik er fø­lel­ser. Det er be­fri­en­de, man skal ik­ke hol­de sig selv i snor. Det er klart, at folk er gla­de­re, for­di alt er til­ladt. Der er ik­ke dag­lig­da­gens trum­me­rum med fa­ste ram­mer og nor­mer, og det gi­ver en fri­hed,« si­ger Pia Cal­le­sen. Sundt, na­tur­ligt, men kortva­rigt osv., men li­ge så snart man våg­ner, så be­gyn­der de for­fra.«

På Co­pen­hell har de et Smad­re­land. Her va­el­ger man sit vå­ben mel­lem køl­ler, pan­ser­stål og en ham­mer med sam­me va­egt som en fuld ølkas­se – pra­e­cis 23 ki­lo. Med vå­ben i hån­den og be­skyt­tel­ses­bril­ler på na­e­sen får man lov til at gå fuld­sta­en­dig amok på en gam­mel bil. Jeg fat­te­de straks en 15 ki­lo tung ham­mer og ud­le­ve­de en våd dren­gedrøm om, at damp­ham­re en bil i småstyk­ker. Som sagt, så for­søgt. Promp­te fyl­des krop­pen med te­stoste­ron, mens den mas­si­ve ham­mer svin­ges over ho­ve­d­et og ham­res ned i den rø­de Ci­troën, så bil­de­le fly­ver til høj­re og ven­stre. Trods kraft i sla-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.