Up-gra­de­ring

BT - - BILER -

PREMIERE Det kan va­e­re sva­ert at se det – men der ér fak­tisk sket no­get med Up, som nu for før­ste gang får en op­gra­de­ring. Lidt an­der­le­des front, in­te­gre­ret blinklys i si­despej­le­ne og ny­de­sig­ne­de bag­lyg­ter er nyhe­der­ne set ude­fra. Mo­del­len, som kom i 2012, var fra begyndelsen med til at sa­et­te nye stan­dar­der i mi­cro-klas­sen, hvor de ene­ste kon­kur­ren­ter den­gang var tril­lin­ger­ne fra Ci­troën, Toy­o­ta og Peu­geot. Med et tryl­leslag kom de tre dan­ske­rynd­lin­ge til at vir­ke håb­løst gam­mel­dags – og med ret­te.

Det op­da­ge­de dan­sker­ne hur­tigt, og der­for er Up solgt i re­kor­d­an­tal i de se­ne­ste fem år, selv om kon­kur­ren­cen er ble­vet hår­de­re un­der­vejs.

Til au­gust kom­mer Up i en ny ud­ga­ve, og VW har va­e­ret nødt til at ska­e­ve til kon­kur­ren­ter­ne, der i nog­le til­fa­el­de har over­ha­let in­denom. Det be­ty­der blandt an­det, at bi­len nu kom­mer med me­re ud­styr som stan­dard, med en mo­tor, som er helt ny i Up-sam­men­ha­eng, og med langt fle­re mu­lig­he­der for at gø­re bi­len in­di­vi­du­el gen­nem syv nye, fri­ske far­ver, fle­re fa­el­ge og mu­lig­hed for tre for­skel­li­ge far­ver på ta­get.

God idé. For der er ble­vet spyt­tet så man­ge ens Up’er ud på de dan­ske ve­je, at der vir­ke­lig skal no­get ek­stra til for at gø­re dem ba­re det mind­ste op­sigtsva­ek­ken­de. Ny mo­tor gør un­der­va­er­ker Før­ste trin er en ny mo­tor, så Up fås med tur­bo med ind­sprøjt­ning, så den sto­re mo­del yder 90 hk i ste­det for 75. An­det trin er, at Up i Dan­mark får en helt ny, in­ter­es­sant ra­dio­en­hed som stan­dard. Tred­je go­de nyhed er, at der ge­ne­relt er me­re ud­styr i bi­len. Det kla­e­der den.

Den nye mo­tor gør un­der­va­er­ker. Va­ek er den 75 hk mo­tor, som ik­ke al­tid hav­de kra­ef­ter nok, og som kun­ne bli­ve gan­ske lar­men­de. Den nye 1,0 TSI, som helt er­stat­ter 75 hk-ud­ga­ven i Dan­mark, yder 90 hk med 160 Nm al­le­re­de ved 1.500 o/ min. Det kan ma­er­kes. Kra­ef­ter­ne er hur­tigt til ste­de, og de går in­gen ste­der. Det be­ty­der og­så, at Up er ble­vet en langt me­re re­le­vant bil som pend­ler­vogn med mo­tor­vejs­kør­sel. Vi prø­ve­de mo­to­ren på ita­li­en­ske ve­je om­kring Co­mo-sø­en, hvor der bå­de er smal­le bjerg­ve­je samt ri­ge­ligt med rund­kørs­ler. Det gik godt. På de ita­li­en­ske mo­tor­ve­je kør­te vi 130 km/t, og der var knap nok støj fra mo­to­ren, som ik­ke an­streng­te sig med de un­der 3.000 o/min., den yde­de ved net­op den fart. Godt nok be­ty­der det ik­ke, at bi­len er en ra­ket på mo­tor­vej­en, men den nye mo­tor gør bi­len til et langt me­re be­ha­ge­ligt be­kendt­skab i al­le om­gi­vel­ser. 0-100 km/t kan nu nås på un­der 10 se­kun­der, og top­far­ten er 185 km/t. Slet ik­ke rin­ge. God me­di­e­løs­ning Det sam­me er til­fa­el­det med det nye me­di­e­an­la­eg Ra­dio Com­po­si­tion Pho­ne, som er stan­dard fra grund­mo­del­len. Va­ek er det gam­le sy­stem Maps+Mo­re, som var et til­valg. Nu skal det nye an­la­eg, der har en af­lang 5,5 tom­mer ska­erm, ar­bej­de sam­men med din ek­si­ste­ren­de An­droi­del­ler Ap­ple-en­hed, hvor den gi­ver et va­eld af mu­lig­he­der via en ny­ud­vik­let Up-app — blandt an­det of­fli­ne navi­ga­tion. Det fun­ge­rer rig­tig godt, og så snart ap­pen er op­pe at kø­re, har man en god me­di­e­løs­ning. Det er stan­dard i Dan­mark. Og der er og­så mu­lig­hed for bak­ka­me­ra.

I det he­le ta­get be­ty­der det nye ud­styr, at Up nu at­ter er kon­kur­ren­ce­dyg­tig, når det ga­el­der ek­stra kom­fort. Men me­get af det ko­ster ek­stra og er ude­luk­ken­de til­ga­en­ge­ligt fra mid­ter­ste ud­styrsni­veau. Her vil det kun­ne an­be­fa­les at til­kø­be et bak­ka­me­ra, DAB+ ra­dio samt kli­maan­la­eg­get – det ko­ster til­sam­men li­ge om­kring for­nuf­ti­ge 10.000 kr. og vil gø­re din bil mar­kant me­re kom­forta­bel.

Den dår­li­ge nyhed er, at den nye, sta­er­ke mo­tor ude­luk­ken­de er til­ga­en­ge­lig i hø­je­ste ud­styr­sva­ri­ant High-Up. El­lers må du ’nø­jes’ med den gam­le 60 hk-mo­tor, som ik­ke im­po­ne­rer. Al­le­re­de ved 120 km/t bli­ver den de­ci­de­ret ube­ha­ge­lig at ha­ve med at gø­re på mo­tor­vej­en, hvor al snak vil druk­ne i mo­tor­støj og vi­bra­tio­ner fra mo­to­ren. Pro­ble­met er så, at High-Up ko­ster 139.000 kr. Og selv om det er med rig­tig me­get ud­styr, så er det ik­ke en­gang med rig­tigt kli­maan­la­eg. For de pen­ge kan man f.eks. få den helt nye Suzuki Ba­leno, som bå­de er stør­re, hur­ti­ge­re, me­re øko­no­misk og har me­re ud­styr. Men man­ge vil sik­kert me­ne, at Ba­leno­en ik­ke er li­ge så frisk som en Up, og der­for vil Up for­ment­lig og­så hol­de sit for­spring i det lan­ge løb over for de ens pris­sat­te kon­kur­ren­ter. Men det vil­le va­e­re ønskva­er­digt, hvis TSI-mo­to­ren og­så kun­ne kø­bes i mid­ter­ste ud­styr­sva­ri­ant.

Selv om bi­len er ble­vet seks cen­ti­me­ter la­en­ge­re, har det ik­ke be­tyd­ning for plad­sen i ka­bi­nen. Den er ua­en­dret og der­med fort­sat gan­ske be­gra­en­set, hvis man skal ha­ve pas­sa­ge­rer el­ler ba­ga­ge med – dér hav­de vi ger­ne set en in­nova­tiv løs­ning, el­ler og­så ba­re no­get så sim­pelt som et for­sky­de­ligt bags­a­e­de. Gan­ske o.k. for un­der 100.000 kr. Med den nye Up er der kom­met en mas­se kom­fort­nyhe­der til: Mul­ti­funk­tions­rat. pa­nora­ma­sol­tag, nye far­ver og fa­el­ge for stør­re in­di­vi­du­el til­pas­ning.

Der­u­d­over er der i Dan­mark som stan­dard aircon­di­tion, det nye, vel­fun­ge­ren­de DAB-kom­pa­ti­bel ra­dio­an­la­eg, LED-kø­re­lys og na­tur­lig­vis Ci­ty Emer­gen­cy Bra­ke, som og­så Up an­no 2012 var født med. Det er gan­ske o.k. for en VW, som ko­ster un­der 100.000 kr.

Men si­ger hr. og fru Dan­mark ja til he­le pak­ken af ud­styr? Hvor man­ge vil ta­ge sprin­get op til den nye 1,0 TSI mo­tor, som er rig­tig fin, men og­så ko­ster 48.000 kr. me­re end grund­mo­del­len og med ek­stra ud­styr hur­tigt kom­mer op over 150.000 kr? Det er sva­ert at si­ge.

Den nye Up kan be­stil­les fra på man­dag og kom­mer på ga­den i au­gust.

BT Bi­ler var in­vi­te­ret til Ita­li­en af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.