Bliv klar til bil­fe­ri­en

BT - - BILER -

GOD TUR »Bil­fe­rie er en po­pu­la­er rej­se­form, for­di den er bil­lig, over­sku­e­lig og rig på op­le­vel­ser. Men der kan og­så op­stå uheld un­der­vejs. Hver sommer sid­der om­kring 7.000 dan­ske bi­li­ster fast i ud­lan­det pga. me­ka­ni­ske pro­ble­mer, vi­ser tal fra SOS In­ter­na­tio­nal,« si­ger Per V. Ras­mus­sen, der er adm. di­rek­tør hos Ap­plus Bil­syn.

In­den man ta­ger af sted på ferie, bør man bl.a. tjek­ke bi­lens olie­stand, brem­ser, elek­tri­ske kredsløb, tan­drem og stød­da­em­pe­re – som al­le er ting, der kan gå i styk­ker, når bi­len kø­rer langt. Og in­gen har lyst til at stå med en ned­brudt bil i vejsi­den, mens den øv­ri­ge fe­ri­e­tra­fik ra­e­ser for­bi. Uheld, sam­men­brud, ty­ve­ri Men man kan mind­ske be­sva­e­ret og ube­ha­get med en ra­ek­ke for­holds­reg­ler. Det ga­el­der bå­de, hvis du er in­vol­ve­ret i et uheld, hvis bi­len bry­der sam­men, hvis bi­len bli­ver stjå­let, el­ler hvis du bli­ver stand­s­et af det lo­ka­le po­li­ti med krav om do­ku­men­ta­tion.

Her føl­ger vo­res bud på, hvor­dan du kan gø­re kø­re­tu­ren så gnid­nings­fri som mu­ligt. Bil­fe­rie er en po­pu­la­er rej­se­form, for­di den er bil­lig, over­sku­e­lig og rig på op­le­vel­ser. Men der kan og­så op­stå uheld un­der­vejs

Per V. Ras­mus­sen, Ap­plus Bil­syn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.