Det mør­ke sind

BT - - TV -

Da en fa­mi­lie bli­ver myr­det i et lil­le hus uden­for Sto­ck­holm, må kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Joo­na Lin­na ty til ut­ra­di­tio­nel­le me­to­der for at opkla­re for­bry­del­sen. Fa­mi­li­ens 15-åri­ge søn har over­le­vet, men sva­e­ver mel­lem liv og død, og kan ik­ke bli­ve af­hørt på al­min­de­lig vis. Da hans over­le­ven­de sø­ster for­svin­der spor­løst, fryg­ter Lin­na, at søste­ren kan bli­ve mor­de­rens na­e­ste of­fer. Der­for op­sø­ger Lin­na hyp­no­ti­sø­ren Erik Ma­ria Bark for at få ham til at af­hø­re dren­gen un­der hyp­no­se. Nu star­ter en far­lig tur ned i un­der­be­vidst­he­dens dy­be mør­ke. Hvor­for skul­le fa­mi­li­en myr­des? Og vil det lyk­kes Lin­na at fin­de mor­de­ren, in­den han el­ler hun slår til igen? Den vel­la­ve­de og ner­vepi­r­ren­de sven­ske kri­mi fra 2012 er in­stru­e­ret af den sven­ske Hol­lywoodin­struk­tør, Las­se Hall­ström, der står bag film som ”Mit liv som hund”, ”Hva’ så, Gil­bert Gra­pe”, ”AEblemo­streg­le­men­tet”. Fil­men byg­ger på den me­get suc­ces­ful­de kri­mi­nal­ro­man, ”Hyp­no­ti­sø­ren”, af Lars Kep­ler, der er pseu­do­nym Med­vir­ken­de: In­struk­tion: for for­fat­te­ra­eg­te­par­ret Ale­xan­der og Ale­xan­dra Ahn­do­ril. (TV 2)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.