Før­ste ’Vild med dans’-del­ta­ger af­slø­ret

BT - - TV/RADIO -

Til ef­ter­å­ret klør TV2 end­nu en gang på med en sa­e­son af ’Vild med dans’, og al­le­re­de nu har de løf­tet slø­ret for den før­ste del­ta­ger. Og det er en del­ta­ger, der har go­de for­ud­sa­et­nin­ger for at fin­de tak­ten på dan­se­gul­vet. Det er nem­lig san­ge­ren Julie Bert­hel­sen, der har for­nø­jel­sen af at va­e­re den før­ste of­fent­lig­gjor­te ny­dan­ser.

»Jeg har få­et at vi­de, at man kom­mer i sinds­sygt god form af at va­e­re med i ’Vild med dans’, og det gla­e­der jeg mig rig­tig me­get til. Det er no­get, jeg har sav­net, og som jeg tra­en­ger til, ef­ter der har va­e­ret gå­et børn i den de sid­ste fem år,« si­ger Julie Bert­hel­sen, der tid­li­ge­re har for­talt om at ha­ve ve­jet 103 ki­lo, til TV2.

Hun er pri­vat ble­vet mor til to og er gift med hånd­bold­spil­le­ren Mi­nik Da­hl Hø­egh.

»Jeg gla­e­der mig til at ha­ve det ska­egt – og så er jeg et gen­nem­ført kon­kur­ren­ce­men­ne­ske, så og­så der­for er Vild med dans ’right up my al­ley«, si­ger Julie Bert­hel­sen med et grin.

Den 37-åri­ge san­ger blev i 2002 land­skendt, da hun blev num­mer to i ’Pop­stars’ ef­ter Jon Nør­gaard. Hun har dog og­så prø­vet at vin­de en TV2-kon­kur­ren­ce, da hun i 2010 vandt sang­pro­gram­met ’Al­lStars’ med et kor fra barn­doms­by­en Nuuk. Hun står til­li­ge bag fem al­bum og har vun­det tre ’Da­nish Mu­sic Award’-sta­tu­et­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.