Et EM i oste­klo

BT - - SPORTEN -

BT I PARIS skif­tet ud med et fo­kus på Stor­bri­tan­ni­ens nej og far­vel til den eu­ro­pa­ei­ske uni­on. Men ét er, hvad der ta­les om på ga­den. No­get helt an­det er vir­ke­lig­he­den på et fod­bold­hold un­der en slut­run­de.

»Vi våg­ne­de i dag og så nyhe­den og tal­te ef­ter­føl­gen­de og­så om det. Men vi er ik­ke alt for fo­ku­se­re­de på det. EM er det sto­re for os, og in­gen Vi prø­ver at bli­ve i Eu­ro­pa så la­en­ge som mu­ligt. Vi skal ik­ke ud. Vi mo­rer os, og vi har hel­ler ik­ke travlt med at kom­me hjem. Vi vil bli­ve, så la­en­ge vi kan Men det vil­le va­e­re en sand­hed med mo­di­fi­ka­tio­ner. For ho­ved­per­so­ner­ne selv vir­ker uan­fa­eg­te­de af den po­li­ti­ske hi­sto­ri­eskriv­ning, der net­op har fun­det sted.

»Vi ta­ler ik­ke om at va­e­re in­de el­ler ude af Eu­ro­pa. Vi er sta­dig in­de. Vi har selv­føl­ge­lig set nyhe­der­ne, men det er no­get, vi ta­ler om, når vi kom­mer hjem. Hvor­når det så end bli­ver. Men dren­ge­ne har haft fo­kus på fod­bol­den,« sag­de Wa­les’ land­stra­e­ner, Chris Co­le­man, på Parc des Prin­ces.

Hans an­fø­rer, As­hley Wil­li­ams, stem­te i, da han fik det le­den­de og hen­ty­den­de spørgs­mål, om hvor­vidt Wa­les øn­sker at bli­ve el­ler for­la­de EM.

»Vi prø­ver at bli­ve i Eu­ro­pa så la­en­ge som mu­ligt. Vi skal ik­ke ud. Vi mo­rer os, og vi har hel­ler ik­ke travlt med at kom­me hjem. Vi vil bli­ve, så la­en­ge vi kan,« sag­de Wil­li­ams. In­gen af os ved alt for me­get om det (EU­af­stem­nin­gen, red.). Så vi må ven­te og se, hvad der sker. Jeg har in­gen be­kym­rin­ger om­kring det. Jeg ved ik­ke nok om det til at ha­ve det forta­el­le mig, om det sa­et­ter EM i et an­det per­spek­tiv, at Stor­bri­tan­ni­en og Nor­dir­land ik­ke la­en­ge­re vil le­ge med de an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de uden for fod­bold­ba­nen, var mit ra­e­son­ne­ment. An­der ik­ke, hvad det vil be­ty­de Det kun­ne de og­så. For fo­den af den sto­re kir­ke, der lig­ger højt ha­e­vet over den fran­ske ho­ved­stad, fandt jeg wa­li­si­ske David Owens. Sam­men med sin ko­ne og tre ven­ne­par for­drev han ti­den op til da­gens kamp med sight­se­e­ing. En af Owens’ ven­ner var ik­la­edt en rød t-shirt med det wa­li­si­ske lands­holds slo­gan ’sam­men er vi sta­er­ke­re’. Lidt af et pa­ra­doks på så­dan en dag. Men så­dan op­le­ve­de de seks wa­li­se­re det ik­ke. Tva­er­ti­mod.

»Vi stem­te, in­den vi tog til Frank­rig, og selv­føl­ge­lig har vi talt om af­stem­nings­re­sul­ta­tet i dag. Men skal jeg va­e­re ae­r­lig, aner vi ik­ke, hvad det kom­mer til at be­ty­de. Li­ge me­get hvad tror jeg sta­dig, ty­sker­ne vil sa­el­ge os de­res bi­ler, li­ge­som vi sta­dig kan sa­el­ge vo­res va­rer til dem,« si­ger David Owens, in­den han én gang for al­le slår min vin­kel i styk­ker.

»Det her be­ty­der ik­ke no­get for den fest, vi kom­mer til at ha­ve i mor­gen. Slet, slet ik­ke. Fe­sten er først for al­vor ved at gå i gang,« fast­slår den mi­dal­dren­de wa­li­ser.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.