Kken

BT - - SPORTEN -

Hvad EM kan Må­ske kan det - set ude­fra - op­le­ves som om, at EM og kam­pe­ne med de bri­ti­ske hold nu af­vik­les lidt i skyg­gen af et valg, der kan få ufor­ud­si­ge­li­ge stor­po­li­ti­ske kon­se­kven­ser. Men for al­le, der i af­ten er til ste­de på Parc des Prin­ces, er det for en stund skub­bet til si­de. Hvad en­ten de er der i den ene el­ler den an­den rol­le.

Det er i vir­ke­lig­he­den en af de ting, et EM kan. For el­ler imod EU – be­kym­ring el­ler gla­e­de over frem­ti­dens Stor­bri­tan­ni­en. EM sam­ler og la­der sig ik­ke så­dan over­skyg­ge. Et EM er en oste­klok­ke. I hvert fald for et øje­blik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.