Nul di­rek­tør­løn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UVIS FREMTID FIFAs ver­dens­rang­li­ste frem­over skal ha­ve spil­let 30 pro­cent af land­skam­pe­ne in­den for de se­ne­ste to år. En re­gel, der f.eks. vil­le ha­ve for­hin­dret spil­le­re som Man­che­ster Uni­teds Ant­ho­ny Mar­ti­al og West Hams Di­mi­tri Pay­et i at kom­me til Pre­mi­er Le­ague. Hå­ber på smi­digt sy­stem Hå­bet i de bri­ti­ske fod­bold­klub­ber er, at sy­ste­met bli­ver gjort me­re smi­digt un­der de for­hand­lin­ger, bri­ter­ne nu skal ha­ve med EU om­kring ram­mer­ne for det bri­ti­ske far­vel. Men sker det ik­ke, kan det iføl­ge sports­ø­ko­nom Ken­neth Cort­sen va­e­re en bom­be un­der ver­dens mest eks­po­ne­re­de fod­bol­dra­ek­ke.

»Vi ved fra forsk­nin­gen, at fan­føl­ge­skab bå­de hand­ler om klub og liga, men i sa­er­de­les­hed om spil­le­re. Spil­le­re kan ha­ve en ten­dens til at flyt­te kun­der og mar­keds­an­de­le, og der ta­en­ker jeg bå­de på sponso­rer og fans i bred for­stand, alt­så fans på sta­dion, fans for­an fjern­sy­net og fans som kø­ber mer­chan­di­se og alt mu­ligt an­det.«

»Ud fra det er spil­ler­ne jo et ut­ro­ligt vig­tigt ak­tiv i he­le den mar­keds­mo­del, der er ble­vet skabt om­kring Pre­mi­er Le­ague. Som Tys­kland har vist det, så kan du godt gø­re det an­der­le­des og sta­dig få sport­s­lig suc­ces, men i Pre­mi­er Le­ague har du ba­re li­ge nu nog­le klub­ber, som har skabt et fun­da­ment, som er ba­se­ret på in­ter­na­tio­na­le spil­le­re. Så på den må­de er der selv­føl­ge­lig nog­le ud­for­drin­ger, som Pre­mi­er Le­ague og klub­ber­ne skal til­pas­se sig,« si­ger han.

For­mand for Spil­ler­for­e­nin­gen, Mads Øland, tror om­vendt, at Brexit – set med spil­ler­nes øj­ne – kan gi­ve de bri­ti­ske klub­ber en fryg­te­lig for­del, for­di de bri­ti­ske fod­bold­liga­er får mu­lig­hed for frit at fast­la­eg­ge ram­mer­ne for trans­fer­reg­ler, tv-af­ta­ler og kom­merci­el­le af­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.