Trus­ler er bed­re end be­løn­ning

Fryg­ten for at mi­ste no­get får os til at an­stren­ge os me­re end ud­sig­ten til en be­løn­ning, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NYHED -

Vil du ha­ve dit barn, din mand el­ler en chef til at gø­re no­get be­stemt? Så skal du ik­ke stil­le en be­løn­ning i ud­sigt. Giv i ste­det be­løn­nin­gen på for­hånd – og sig så, at du ta­ger den igen, hvis ik­ke af­ta­len over­hol­des. De fle­ste men­ne­sker bli­ver nem­lig me­get me­re ae­r­ger­li­ge over at mi­ste no­get de har, end de bli­ver gla­de for at få no­get. Det har den ame­ri­kan­ske pro­fes­sor Vas­si­lis Da­la­kas fra Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty be­vist i et nyt stu­die, skri­ver vi­den­skab.dk.

Pro­fes­soren un­der­vi­ste to li­ge dyg­ti­ge klas­ser i sam­me fag. I lø­bet af året kun­ne ele­ver­ne op­tje­ne po­int, der gav dem mu­lig­hed for at slip­pe for en ek­sa­men. Men til­bud­det blev pra­e­sen­te­ret vidt for­skel­ligt:

Det ene hold fik at vi­de, at den af­slut­ten­de ek­sa­men var ob­liga­to­risk. Men med de fem po­int vil­le de ha­ve ’ret­ten’ til ik­ke at ta­ge den.

Det an­det hold fik at vi­de, at den af­slut­ten­de ek­sa­men var valg­fri. Men op­tjen­te de ik­ke de fem po­int, kun­ne de mi­ste den­ne ret.

Det sam­me til­bud blev alt­så pra­e­sen­te­ret som en mu­lig ge­vinst el­ler et mu­ligt tab.

Mi­ste el­ler få

Pro­fes­soren vil­le un­der­sø­ge en te­o­ri om, at fø­lel­sen af at mi­ste er sta­er­ke­re end gla­e­den ved at få. Re­sul­ta­tet var over­be­vi­sen­de. Kun 43 pct. af de stu­de­ren­de på det før­ste hold for­må­e­de at op­tje­ne de fem po­int. På det an­det hold lyk­ke­des det for he­le 82 pct. af de stu­de­ren­de. De ele­ver, der stod til at mi­ste en ret, op­fat­te­de alt­så ret­ten som me­re va­er­di­fuld end de ele­ver der hav­de ud­sigt til at få en mu­lig­hed.

Den la­e­re kan man bru­ge i an­dre sam­men­ha­en­de – i par­for­hol­det, i bør­ne­op­dra­gel­se og på job­bet. Of­te bru­ger vi be­løn­nings­pa­e­da­go­gik til at til­skyn­de en be­stemt ad­fa­erd. F.eks. når vi lover vo­res børn:

»Hvis du la­ver di­ne lek­tier, få du 20 kr.«

Men be­løn­nin­gen gør bar­net min­dre til­bø­je­ligt til at gø­re sig uma­ge. Gi­ver du i ste­det be­løn­nin­gen på for­hånd, og tru­er med at ta­ge den til­ba­ge, hvis ik­ke bar­net la­ver lek­tier, vir­ker det me­get bed­re.

»Det vir­ker må­ske lidt barsk, men er og­så me­re ef­fek­tivt,« si­ger Vas­si­lis Da­la­kas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.