Bøl­gen blå

BT - - NOTER -

Ahhh...Al­de­les ui­mod­ståe­lig er Aha­vas let­te og vel­duf­ten­de ’Dry Oil Bo­dy Mist Sea-Kis­sed’ tør­o­lie med na­e­ren­de jo­jo­ba­ker­ne­olie samt E-vi­ta­min og an­tioxi­dant-ri­ge Du­na­li­el­la al­ger fra Det Dø­de Hav. Oli­ens ae­g­gen­de duft over­flø­di­gør par­fu­me. 230 kr. Ma­ga­sin.dk Un­ge te­e­na­gepi­ger bør spi­se mas­s­ser af frugt, det vi­ser en ny ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se, der net­op er of­fent­lig­gjort i Bri­tish Me­di­cal Jour­nal. Det vi­ser sig, at tre styk­ker frugt om da­gen til pi­ger mel­lem 13-18 år sa­en­ker de­res ri­si­ko for at få bryst­kra­eft med he­le 25 pct., skri­ver Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. For­sker­ne har fulgt 90.000 ame­ri­kan­ske sy­geple­jer­sker i 22 år og un­der­søgt sam­men­ha­en­gen mel­lem et højt ind­tag af frugt og en la­ve­re ri­si­ko for bryst­kra­eft, si­ger se­ni­o­r­for­sker i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, Anja Ol­sen. En for­kla­ring kan va­e­re, at brystva­e­vet i pu­ber­te­ten og det tid­li­ge vok­sen­liv er sa­er­ligt føl­somt for kra­eft­frem­kal­den­de stof­fer. En kvin­des bryst er ik­ke fa­er­di­g­ud­vik­let, før hun am­mer sit før­ste barn. »Vi ved, at jo tid­li­ge­re en kvin­de fø­der sit før­ste barn, des bed­re er hun be­skyt­tet mod bryst­kra­eft. Man reg­ner med, at ti­den indtil den før­ste gravi­di­tet, er en sa­er­lig føl­som pe­ri­o­de for bry­stet. Der­for gi­ver det god me­ning at spi­se no­get, der kan mod­vir­ke de kra­eft­frem­kal­den­de stof­fer i den­ne pe­ri­o­de,« si­ger Anja Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.