G

BT - - INTERVIEW -

Fo­to Jens Nør­gaard Lar­sen ui­de til en ’gu­din­de­krop’, ’skyhøj for­bra­en­ding’, en’vel­dre­jet fi­gur’ el­ler en ’5:2’, ’6:1’ – el­ler en helt tred­je kur. Dan­sker­ne er til­sy­ne­la­den­de uma­et­te­li­ge, når det kom­mer til bø­ger om slan­keog sund­heds­ku­re. I hvert fald spyt­ter sund­hed­s­eks­per­ter op­skrif­ter, tra­e­nings­pro­gram­mer og go­de fif til livs­stilsa­en­drin­ger ud som al­drig før.

Ved før­ste øje­kast kan sund­hed­s­eks­per­ten Mi­chel­le Kri­sten­sen, der nu ud­gi­ver sin fem­te bog, vir­ke som end­nu én i ra­ek­ken. Men så er der al­li­ge­vel no­get ved den rapka­ef­te­de krølt­op, der gør, at hun ef­ter tre år i Go’ Mor­gen Dan­mark end­nu ik­ke er skif­tet ud med en yn­gre – og tyn­de­re – mo­del.

Selv tror Mi­chel­le Kri­sten­sen, det hand­ler om den ae­r­lig­hed, hun an­gri­ber em­net sund­hed med. Hun har selv ka­em­pet kam­pen: Blev kaldt tyk i fol­ke­sko­len, for­søg­te i te­e­na­ge­å­re­ne at lø­be el­ler ve­je de ek­stra ki­lo va­ek og ser sta­dig lidt for hur­tigt bun­den af en slikpo­se. Op­le­vel­ser, som hun uden fil­ter de­ler med dan­sker­ne.

»Jeg har mig selv med i det jeg gør, og har det ae­r­lig talt lidt sva­ert, når folk i min bran­che snak­ker om slan­ke­ku­re, de al­drig selv har va­e­ret på. Der er så me­get psy­ko­lo­gi i mad – og vi er alt­så nog­le der, hvis vi først åb­ner en slikpo­se, ba­re ik­ke kan la­eg­ge den va­ek igen, før den er tom.«

I føl­ge Mi­chel­le Kri­sten­sen er det fejl­ag­tigt at tro, at sund­hed hand­ler om at va­e­re tynd el­ler tyk. Man skal va­e­re, som ens krop er de­sig­net til. Selv har hun en sø­ster, der er ’født tynd’, mens hun selv tak­ket va­e­re ge­ner fra sin far tid­li­ge­re har svin­get mel­lem at va­e­re ’så­dan lidt tyk – og så­dan ret over­va­eg­tig’, som hun be­skri­ver det.

»Selv­føl­ge­lig skal man va­e­re sund, ik­ke ha­ve for me­get ma­ve­fedt og ge­ne­relt ha­ve det godt i sin krop. Men det vig­tig­ste er, at man ik­ke flyg­ter fra sit spejl­bil­le­de, men ta­en­ker: ’Hold ka­eft, hvor ser jeg godt ud’.«

Søv­nen hal­ter

Hen­des bud­skab om at snø­re lø­be­sko­e­ne og kø­re grønt­sa­ger i sin mor­gens­moo­t­hie når di­rek­te igen­nem til de knap 40.000 føl­ge­re på In­s­ta­gram og 25.000 på Fa­ce­book og hen­des blog.

Fak­tisk har hun i ’MK-bik­sen’, som hun kal­der sit sund­heds­u­ni­vers, al­drig haft så travlt som nu. In­den­for de se­ne­ste må­ne­der har hun ud­gi­vet en ny lø­be­bog, lan­ce­ret en ju­i­ce­se­rie i sam­ar­bej­de med Ryn­ke­by og bars­ler p.t. med et nyt on­li­ne-uni­vers, der skal ru­ske op i sund­he­den i he­le Skan­di­navi­en.

Men hjer­te­bar­net er de 1.000 boo­tcam­pe­re, der hvert år ta­ger kam­pen op for at aen­dre livs­stil og le­ve ef­ter ’MKprin­cip­per­ne’.

Si­den 2012 har Mi­chel­le Kri­sten­sen in­vi­te­ret dan­ske­re med lyst til at ud­for­dre de­res sund­hed på ni ugers boo­tcamp. I au­gust by­der hun vel­kom­men i ot­te by­er, så der er ’gang i Bat­mo­bi­len’ – den mør­ke­grå Toy­o­ta – der fle­re gan­ge om ugen kryd­ser Sto­re­ba­elt.

Hel­dig­vis kra­e­ver hen­des sund­heds­prin­cip­per ik­ke fle­re ti­mer i køk­ke­net. Og tra­e­nin­gen, der ud over løb in­de­ba­e­rer styr­ke­tra­e­ning med egen va­egt, kan fo­re­gå al­le ste­der. Den kom­bi­na­tion af mad og tra­e­ning, kan hun, trods travlhed og­så selv le­ve ef­ter.

»Der er ik­ke dét ho­telva­e­rel­se, hvor jeg ik­ke har stå­et og la­vet bur­pe­es (styr­ke­tra­e­nings­ø­vel­se, red.),« si­ger hun. Søv­nen hen­des akil­les­ha­el. »Jeg øver mig i at få søvn nok. Men jeg er me­get be­gej­stret for mit ar­bej­de og vil og­så ger­ne se mi­ne ve­nin­der, så hvor kan man el­lers ’cut­te’ lidt tid,« spør­ger hun.

Ro i krop­pen

Hun for­sø­ger at sove me­re, for hun ved, hvor ne­ga­tivt stress – og for me­get ar­bej­de – på­vir­ker hen­de. Når hun har uro i krop­pen, går det ud over den må­de, hun hvi­ler i sig selv.

»Nor­malt har jeg det fint med at ta­ge på stran­den, ba­de og la­ve pi­c­nic. Men har jeg for man­ge ting i ho­ve­d­et, har jeg det ik­ke nød­ven­dig­vis fedt med at ming­le i biki­ni. Dét kra­e­ver, at jeg har ro i for­hold til sin krop.«

Ro i krop­pen kra­e­ver ro i ho­ve­d­et. På de fle­ste da­ge, er hun gan­ske godt til­freds med sin krop, selv­om talj­en ik­ke er så smal som man­ge af kol­le­ga­er­nes i sund­heds­bran­chen.

»Jeg har fun­det ro i min krop og sy­nes, den er sund.«

An­der­le­des udsu­l­tet og af­ma­gret, så den kvin­de ud, der i fil­ma­ti­se­rin­gen af Jus­si Ad­lers be­st­sel­ler­bog ’Kvin­den i bu­ret’ skul­le fo­re­stil­le at ha­ve sid­det in­des­pa­er­ret i fle­re år. Un­der Mi­chel­le Kri­sten­sens kyn­di­ge pisk og vej­led­ning tab­te den i for­vej­en slan­ke sku­e­spil­ler Sonja Ri­ch­ter sig syv ki­lo på 3½ uge. Tre af ki­lo­e­ne røg på ba­re fi­re da­ge.

»Nej for hel­ve­de, dét var der ik­ke me­get MK-prin­cip over,« ly­der sva­ret.

Be­kym­ren­de nok har folk va­e­ret me­re end al­min­de­ligt nys­ger­ri­ge på ku­ren.

»Jeg har få­et så man­ge mail fra folk, der vil­le ha­ve den. Men glem det. Det er ik­ke no­get, jeg de­ler ud,« si­ger hun og for­kla­rer, at i den slags for­løb er sku­e­spil­ler­ne un­der ob­ser­va­tion na­e­sten 24/syv. Og dét er der brug for.

Sonja Ri­ch­ter har i et in­ter­view til ma­ga­si­net Iform for­talt, at hun na­er­mest sva­e­ve­de rundt af sult.

»Jeg hav­de det, som om jeg var fuld. Nog­le gan­ge sad jeg i mit køk­ken og spi­ste imag­i­na­er mad,« for­tal­te hun.

Evi­ge ku­re

Helt ude at sva­e­ve af sult, har Mi­chel­le Kri­sten­sen ik­ke va­e­ret. Men hun har i man­ge år va­e­ret fan­get i det, hun kal­der ’kal­o­ri­e­hel­ve­det’, hvor hvert ene­ste må­l­tid blev ve­jet og re­gi­stre­ret, mens hun hå­be­fuldt selv hop­pe­de på va­eg­ten fle­re gan­ge om da­gen og bad til, at hen­des ind­sats fik tal­let til at fal­de.

»Jeg var over­ho­ve­det ik­ke glad. Mit liv hand­le­de om, hvor man­ge kal­o­ri­er jeg hav­de spist, og hvor man­ge jeg hav­de til­ba­ge,« forta­el­ler hun.

Det var først, da hun for seks år si­den flyt­te­de til Kø­ben­havn, at hun indså, hvil­ken pris hun so­ci­alt be­tal­te for sit sund­heds­flip.

»Jeg kun­ne ik­ke ta­ge med i by­en, for jeg or­ke­de ik­ke at for­kla­re, at jeg kun skul­le drik­ke vand. Jeg kun­ne ik­ke ta­ge ud at spi­se, for­di jeg skul­le hav­de en spe­ci­el kost. Men man bli­ver ik­ke glad af at sid­de ale­ne hver weekend – el­ler sam­men med en an­den ve­nin­de, som og­så er på streng kur,« si­ger hun.

Mi­chel­le Kri­sten­sen slår fast, at sund­hed har et so­ci­alt ele­ment. Der­for er det og­så sund­hed in­di­mel­lem at ’drik­ke sig i heg­net’.

Vi skal ge­ne­relt bli­ve bed­re til at ma­er­ke, hvad krop­pen har brug for i ste­det for at ska­e­ve til kal­o­ri­e­ta­bel­ler og tal på en va­egt.

»Man­ge af mi­ne boo­tcam­pe­re fin­der en enorm fri­hed i at la­e­re at ma­er­ke, hvad de­res krop har brug for. Hvor­dan den har det, når den har spist en fyl­dig sa­lat med laks, kon­tra når den har få­et en pizza. Men va­el­ger man pizza­en, skal man fan’me ny­de den uden at ha­ve dår­lig samvit­tig­hed bag­ef­ter. Mad skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.