Spis og tra­en dig i

BT - - MOTION -

Hvis jeg kan, så kan du og­så.« Så­dan ind­le­der sund­hed­s­eks­pert Mi­chel­le Kri­sten­sen sin nye lø­be­bog. Når hun øser ud af go­de tra­e­nings­råd i Go’ Mor­gen Dan­mark og på ’Boo­tcamps’ over he­le lan­det, lig­ner hun én, der al­drig selv smi­der lø­be­sko­e­ne. Men hen­des før­ste lø­be­tur var en sej fød­sel.

»Jeg spil­le­de hånd­bold og men­te selv, at jeg var i god form. Men jeg kun­ne slet ik­ke føl­ge med min mor,« forta­el­ler Mi­chel­le Kri­sten­sen.

Men hun er ’lidt et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske’ og end­te med at pres­se sig selv så me­get, at blo­det stod ud af na­e­sen på hen­de, og hen­des far måt­te hen­te hen­de i bi­len. Al­le­re­de her ram­mer vi en af bo­gens vig­tig­ste po­in­ter:

»Man­ge la­eg­ger for hårdt ud, når de vil i gang med at lø­be. Så kom­mer de hjem og ta­en­ker ’ al­drig igen’, og mo­ti­va­tio­nen for­svin­der lyn­hur­tigt.«

Kom i gang

Bo­gen ’MK Lø­becamp – tra­en og spis dig i bed­re form’ er ik­ke skre­vet til den tra­e­ne­de lø­ber, der ger­ne vil bli­ve fem mi­nut­ter hur­ti­ge­re på 10 ki­lo­me­ter.

»Vi vil ha­ve folk i gang med at lø­be,« si­ger hun.

Ud over mo­ti­va­tion har bo­gen fo­kus på kost.

»Man skal ha­ve ener­gi til at hop­pe i tra­e­ning­s­tø­jet. Dét over­skud ved man ha­en­ger sam­men med blod­suk­ke­ret. Har man haft en dag, hvor blod­suk­ke­ret har svin­get op og ned, er man vir­ke­lig tra­et og uo­p­lagt. Så kom­mer man ik­ke ud at lø­be.«

Der­for skal krop­pen fyl­des med grønt­sa­ger, sun­de fedt­kil­der som f.eks. nød­der og oli­er samt ma­gert kød og an­dre pro­te­inkil­der. Der­u­d­over er det vig­tigt at få kul­hy­dra­ter som f.eks. hav­re­gryn el­ler groft brød, in­den man skal lø­be.

»Men spis ger­ne to-tre ti­mer før, for ma­ven godt kan bli­ve ret sart, når man lø­ber,« si­ger hun.

Sidst, men ik­ke mindst, skal de­po­ter­ne fyl­des op igen ef­ter hård tra­e­ning. Når vi lø­ber, øde­la­eg­ger vi mus­k­ler­ne. Ef­ter lø­bet byg­ger mus­k­ler­ne sig op igen – i en sta­er­ke­re ud­ga­ve. Der­for skal krop­pen ha­ve no­get at genop­byg­ge af.

»Det kan va­e­re en lil­le brik ka­ka­o­ma­elk, som in­de­hol­der hur­tig ener­gi i form af kul­hy­dra­ter og pro­te­in,« si­ger hun.

Er det en let­te­re lø­be­tur, er de ek­stra byg­ge­ma­te­ri­a­ler ik­ke nød­ven­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.