Nyd fe­ri­en uden

Hvert år ram­mes dan­ske­re på ferie af dår­lig ma­ve. Følg et par simp­le råd og und­gå let at få fe­ri­en øde­lagt af for­stop­pel­se el­ler di­ar­ré

BT - - SOMMERTEMA -

Det er isa­er i lan­de som Thailand, Tyr­ki­et, Spa­ni­en og Gra­e­ken­land, at dan­ske­re får så­kaldt turist­ma­ve. Det op­ly­ser SOS In­ter­na­tio­nal og Eu­ro­pa­ei­ske Rej­se­for­sik­ring. Op mod 20 pct. af de to sel­ska­bers sa­ger hand­ler i juli og au­gust om den ty­pe af syg­dom­me.

»Dan­sker­ne har ta­get all-in­clu­si­ve ho­tel­ler­ne til sig. Men ulem­pen er, at hy­giej­nen spe­ci­elt i buf­fe­ten kan va­e­re kil­de til smit­tespred­ning af f.eks. Roskil­de­sy­ge el­ler sal­mo­nel­la­in­fek­tion,« si­ger Mark Bartram, der er nor­disk chef for mar­ke­ting og kom­mu­ni­ka­tion i Eu­ro­pa­ei­ske.

Et an­det ty­pisk pro­blem er uhy­giej­ni­ske for­hold un­der frem­stil­lin­gen af ma­den. Det ser han of­te ek­semp­ler på, når folk kom­mer sy­ge hjem fra Thailand, for­di de li­ge skul­le prø­ve et af de man­ge ga­de­køk­ke­ner.

Giv tid

I nog­le til­fa­el­de er ma­ve­pro­ble­mer­ne så slem­me, at dan­ske­re må la­de sig ind­la­eg­ge på et lo­kalt ho­spi­tal for ik­ke at de­hy­dre­re som føl­ge af di­ar­ré. I de fle­ste til­fa­el­de skal ma­ven dog ba­re ha­ve tid el­ler en stop­pen­de pil­le, der kan rå­de bod på den uhel­di­ge til­stand. Det forta­el­ler far­ma­ceut Rik­ke Lun­dal fra Apo­te­ker­for­e­nin­gen.

»Vi an­be­fa­ler ge­ne­relt, at man er kri­tisk over for, hvad man spi­ser og drik­ker, når man er på rej­se,« si­ger hun og an­be­fa­ler, at man hol­der fra sig fra vand fra vand­ha­nen, ister­nin­ger og rå mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.