Fe­ri­e­ma­ve

BT - - SOMMERTEMA - År­sag: Løs­ning: År­sag: Fore­byg:

Er uhel­det ude skal man kun ta­ge stop­pen­de pil­ler, hvis det er ab­so­lut nød­ven­digt.

»Det kan f.eks. va­e­re, hvis man skal fly­ve hjem og sta­dig har di­ar­ré. Pro­ble­met med stop­pen­de pil­ler er, at man ri­si­ke­rer at luk­ke bak­te­ri­er in­de i tar­men og der­med gø­re ondt va­er­re,« si­ger Rik­ke Lun­dal.

Vi sav­ner fuld­korn

Og­så for­stop­pel­se er hyp­pigt en øde­la­eg­gen­de fak­tor i dan­sker­nes fe­ri­e­pa­ra­dis, for­kla­rer kli­nisk di­a­e­tist ved Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Met­te Bor­re. »Pro­ble­met op­står ty­pisk, når vi for­la­der den hjem­me­van­te fuld­korn og rej­ser ned til po­m­frit­ter, to­matsa­lat og hvidt brød sam­ti­dig med, at vi må­ske har en an­den døgn­ryt­me og ik­ke har sam­me mu­lig­he­der for at kom­me på toilet­tet som der­hjem­me. Man­ge sy­nes f.eks. det er ube­ha­ge­ligt at skul­le på toilet­tet på en cam­ping­plads el­ler i et fly,« si­ger hun.

For­stop­pel­se kan va­e­re gan­ske ge­ne­ren­de, men er ik­ke na­er så far­lig en til­stand som di­ar­ré, hvor man kan de­hy­dre­re – og hvis uhel­det er ude kom­me i livs­fa­re, for­kla­rer di­a­e­ti­sten:

»Ved lang­va­rig di­ar­ré kan man bli­ve ved med at ha­ve pro­ble­mer ef­ter rej­sen, for­di tar­mens be­va­e­gel­ser bli­ver på­vir­ket. Li­ge­som ved en idra­ets­ska­de kan mus­k­ler­ne va­e­re på­vir­ket i lang tid ef­ter. Har du oven i kø­bet få­et an­ti­bi­o­ti­ka – som of­tes ukri­tisk ud­skri­ves

Skyl­des ty­pisk man­gel på va­e­ske, an­der­le­des mad end du er vant til el­ler rej­ser, hvor du sid­der stil­le i lang tid.

Drik ri­ge­ligt med vand, spi­se fi­ber­rig mad, frugt, grønt­sa­ger og groft brød. Brug evt. hånd­købs­mid­ler som f.eks. mag­nesia til at af­hja­el­pe pro­ble­met.

Skyl­des ty­pisk dår­lig hy­giej­ne på rej­se­må­let el­ler bak­te­ri­er fra van­det.

Følg dis­se simp­le råd: Kog, steg, skra­el el­ler pil din mad. Spis ik­ke ma­den, hvis du er i tvivl om, hvor­dan den er til­be­redt. Drik ik­ke vand di­rek­te fra ha­nen. Og und­gå ister­nin­ger. Vask di­ne ha­en­der in­den et må­l­tid. Und­gå rå mad, bå­de sa­lat, rå grønt­sa­ger og frisk frugt. Und­gå at ba­de na­er klo­ak­u­d­løb og i svøm­me­bas­si­ner, hvor van­det ik­ke er kl­or­be­hand­let. Brug hånd­sprit på rej­sen. Fore­byg di­ar­ré ved at spi­se pro­bi­o­ti­ka – et kost­tilskud med le­ven­de bak­te­ri­er. Det me­nes at ha­ve en po­si­tiv ef­fekt på tarm­fl­ora­en. Ef­fek­ten er ik­ke do­ku­men­te­ret, men det ska­der ik­ke at ta­ge pra­e­pa­ra­tet.

Skal du til et land med ko­le­ra, kan du med for­del ta­ge drik­ke­vac­ci­nen Duko­ral, der sti­mu­le­rer im­mun­for­sva­ret i tar­men, så uvel­kom­ne bak­te­ri­er ik­ke får or­dent­ligt fat. Er uhel­det sket, skal du: Drik­ke ri­ge­lig med vand til­sat salt og suk­ker. Evt. bru­ge et la­e­ge­mid­del mod di­ar­ré f.eks. Imo­di­um, Imo­l­ope el­ler Hi­dra­sec – dog hø­jest i to da­ge.

Tag kun an­ti­bi­o­ti­ka ved al­vor­lig in­fek­tion – selv­om du har det ra­ed­somt, skal du nok kom­me dig.

Va­rer din di­ar­ré me­re end fi­re døgn og får du høj fe­ber el­ler blod i af­fø­rin­gen, bør du kon­tak­te en la­e­ge. syd­på – kan man øde­la­eg­ge tarm­fl­ora­en,« si­ger Met­te Bor­re. Hun rå­der til, at man kun ved al­vor­li­ge in­fek­tio­ner, som f.eks. sal­mo­nel­la, ta­ger an­ti­bi­o­ti­ka.

Des­u­den an­be­fa­ler hun at med­brin­ge sig eget rej­se­a­po­tek:

»Det er en god ide at ha­ve nog­le hånd­købs­mid­ler med i ta­sken. Det kan f.eks. va­e­re im­mo­di­um el­ler hi­dra­sec mod di­ar­ré, el­ler mag­nesia mod for­stop­pel­se,« si­ger Met­te Bor­re. Weekend - 25.06.2016 Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.